Przestępczość stadionowa - Obronca24h.pl
[tlg_headings separator=”line_icon” icon=”ti-mobile” spacing=”mb16″ customize_font=”yes” title=”CZYNNY UDZIAŁ W ZBIEGOWISKU” subtitle=”POMOC PRAWNA DLA ZATRZYMANYCH ZA CZYNNY UDZIAŁ W ZBIEGOWISKU, NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI FUNKCJONARIUSZA I INNE” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff” icon_color=”#ffffff” title_font=”0″ title_size=”20″ subtitle_font=”0″ subtitle_size=”18″][tlg_button title=”690 56 12 51″ btn_link=”url:tel%3A%2B690561251|||” btn_size=”btn-lg” layout=”btn-new btn-1 btn-1b” icon=””]

Aktualnie brak jest definicji legalnej terminu – przestępczość stadionowa. Jednak wiąże się ona najczęściej z wydarzeniami towarzyszącymi sportowym imprezą masowym. Oczywiście nie każda impreza masowa jest wydarzeniem sportowym, jednak w obu przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem takim jak „psychologia tłumu”.

Będąc w centrum wydarzeń, bardzo często pod wpływem emocji i chwili uczestnicy imprez masowych popadają w konflikt z prawem. Bardzo często jednak, mimo braku wypełnienia jakichkolwiek znamion przestępstwa uczestnik imprezy masowej staje się podejrzanym o popełnienie przestępstwa.

Najczęściej są to takie przestępstwa jak:

  • bójka i pobicie
  • niszczenie mienia
  • naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego
  • czynny udział w zbiegowisku

Zdarza się, że zachowanie sprawcy wypełnia ponadto znamiona tzw. występku o charakterze chuligańskim, który przewiduje zaostrzenie wymiaru kary dla sprawcy. Jest nim występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

W przypadku obron karnych kluczowy jest CZAS, a więc moment skorzystania z pomocy obrońcy. W wielu przypadkach udział podejrzanego w pierwszych czynnościach procesowych bez własnego obrońcy jest przyczyną wielu późniejszych komplikacji procesowych. Zdenerwowanie, stres, presja ze strony przedstawicieli organów ścigania często są powodem składania obciążających zatrzymanego wyjaśnień

W przypadku zatrzymania przed, podczas lub po zakończeniu imprezy masowej, czy też w związku z czynnym udziałem w zbiegowisku organy ścigania bardzo często proponują tzw. skazanie bez rozprawy z jednoczesnym przyznaniem się do winy. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne jednak dla… organów ścigania a nie dla domniemanego sprawcy czynu zabronionego.

W przypadku znalezienia się w powyższej sytuacji – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności (sprzeczne zeznania świadków, wątpliwej jakości zapis monitoringu z miejsca zdarzenia), które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania. Wśród nich jest m.in. umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

Jeśli zostałeś zatrzymany w podobnej sprawie – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 254. § 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

[tlg_headings title_tag=”h2″ separator=”line_icon” icon=”ti-mobile” customize_font=”yes” title=”UDZIAŁ W ZBIEGOWISKI, BÓJKI, POBICIA” subtitle=”CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ” title_color=”#ffffff” subtitle_color=”#ffffff” icon_color=”#ffffff” title_font=”0″ title_size=”20″ subtitle_font=”0″ subtitle_size=”18″][tlg_button title=”690 56 12 51″ btn_link=”url:tel%3A%2B690561251|||” btn_size=”btn-lg” layout=”btn-new btn-1 btn-1b” icon=””]
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń