Art 280 kk – Rozbój Pomoc Prawna

Czynne 24h / 7 dni w tygodniu

W Polsce bardzo popularny jest zwrot „rozbój w biały dzień”. Można go rozumieć, jako niczym nieskrywana kradzież lub też znaczne pogwałcenie prawa. A jaka jest prawda? Czym jest tak naprawdę rozbój w świetle prawa polskiego? Co o nim powiedziałby ci adwokat lub radca prawny? Zapraszam do niniejszego artykułu.

Przestępstwo rozboju zostało uregulowane w art. 280 kodeksu karnego. Zgodnie z nim, kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Oznacza to, że rozbój jest zaawansowaną i wzmożoną formą kradzieży, o której mowa w art. 278 kodeksu karnego. Warto zauważyć, że ustawodawca znacznie zaostrzył karę za rozbój w stosunku do zwykłej kradzieży, gdyż za to pierwsze przestępstwo grozi aż od 2 lat pozbawienia wolności do nawet 12. Natomiast w przypadku kradzieży sprawcy grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Istnieje również taka różnica, że w przypadku kradzieży kodeks karny przewiduje obniżoną karę, w przypadku przestępstwa niższej wagi. Takiego przepisu nie ma natomiast w rozboju, co automatycznie wskazuje, że ustawodawca nie uznaje przypadku popełnienia rozboju mniejszej wagi.
Należy mieć również na uwadze, że o ile kodeks wykroczeń przewiduje wykroczenie kradzieży, co automatycznie obniża grożącą karę, to w przypadku rozboju kodeks wykroczeń nie przewiduje tego typu wykroczenia. Nawet dokonując kradzieży o minimalnej wartości, lecz wypełniając pozostałe znamiona tego przestępstwa, ryzykujemy prowadzenie przeciwko nam postępowania karnego o ten czyn.


Michael Zone, amerykański lekarz psychiatra, wyróżnił cztery kategorie osób będących sprawcami uporczywego nękania. Pierwszą z nich jest stalker z tendencją do obsesji, w tym przypadku jest to były małżonek lub partner, niemogący pogodzić się z rozstaniem. Ten typ stalkera jest najpowszechniejszy, a prześladowanie ofiary może być (choć nie musi) w tym przypadku kontynuacją przemocy domowej. Kolejnym typem stalkera jest stalker obsesyjnie zakochany, idealizujący obiekt uczuć. Ofiarą jest zazwyczaj osoba znana sprawcy jedynie z mediów. Bardzo rzadko występującym typem stalkera jest stalker-erotoman, który ma złudzenie, że łączy go z ofiarą silna więź emocjonalna i fizyczna. Istnieje również tzw. „stalker z syndromem fałszywej wiktymizacji”. W tym przypadku to sprawca stalkingu składa doniesienia do prokuratury (lub na policję) dotyczące stalkingu i uważa się za ofiarę. Jego celem jest chęć zwrócenia na siebie uwagi otoczenia2. O stalkingu można mówić, jeżeli sprawca szpieguje ofiarę, podąża za nią, zbiera dotyczące jej informacje z różnych źródeł lub podejmuje wszelkie próby kontaktu z nią (np. telefony, również w porze nocnej), którego ofiara zdecydowanie sobie nie życzy. Zdarza się również, że sprawca wręcza ofierze niechciane prezenty lub niszczy jej własność. Swoim zachowaniem stalker powoduje u ofiary niepokój i obawę o jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo osoby jej bliskiej3.ie z art. 190a kk, za uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej i tym samym wzbudzanie w niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności, grozi kara do 3 lat więzienia. Stalkowaniem może być np. natrętne telefonowanie, nękanie smsami lub mailami albo nachodzenie ofiary w jej domu lub w jej pracy. Jeżeli popełniłeś przestępstwo z art. 190a kk, skontaktuj się z nami już teraz! Adwokat lub radca prawny pomoże Ci bronić Twoich praw przed sądem. Zadzwoń do nas również wtedy, gdy jesteś nękany przez inną osobę. Dzięki naszej pomocy łatwiej Ci będzie bronić swoich praw w postępowaniu sądowym.


Art. 190 kk reguluje sytuację, w której jedna osoba grozi drugiej osobie lub osobie jej najbliższej popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Kary, jakie sąd może wymierzyć za groźby karalne z art. 190 kk to grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Jeżeli chcesz, aby sąd wydał korzystny dla Ciebie wyrok, skontaktuj się z nami. Możesz liczyć na wysokiej jakości opiekę prawną. Adwokat lub radca prawny z wieloletnim doświadczeniem pomoże Ci bronić Twoich praw. Jeżeli natomiast to Ty jesteś osobą, do której kierowane są groźby karalne, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Zespół adwokatów i radców prawnych, którym zaufało już wiele osób, pomoże Ci skutecznie bronić Twoich praw.

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

Czym jest przestępstwo rozboju, czego możesz się dowiedzieć o nim od adwokata lub radcy prawnego?

Co sprawia, że zamiast kradzieży popełniamy przestępstwo rozboju? Powyżej omawiana norma zawiera następujące sytuacje sprawiające, że będziemy odpowiadać za popełnienie rozboju. Są to:

  • kradzież dokonana przy użyciu,
  • przemocy wobec osoby, lub
  • grożąc natychmiastowym jej użyciem, lub
  • z doprowadzeniem pokrzywdzonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 1994 roku w sprawie o sygnaturze II AKr 189/94. W wyroku tym Sąd orzekł, że „użyciem przemocy wobec osoby w rozumieniu komentowanego przepisu jest nawet zastosowanie niewielkiej siły fizycznej, odpowiadającej naruszeniu nietykalności cielesnej, jeżeli zastosowanie jej prowadzi do przełamania woli pokrzywdzonego. Natomiast w innym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że „nie jest rozbojem kradzież polegająca na wyrwaniu rzeczy z rąk pokrzywdzonego w celu jej zaboru. Zachowanie takie nie polega bowiem na stosowaniu przemocy wobec osoby.”
Bardzo istotną kwestią jest właśnie użycie przemocy wobec osoby.

Paragraf 2 powyższej normy przewiduje zaostrzenie dolnej granicy karalności. Sprawca będzie skazany na nie mnie niż trzy lata, jeśli podczas rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem.

Jeśli będziesz miał zatarg z prawem na tle kradzieży lub rozboju nie bój się skontaktować z nami. Nasi doświadczeni adwokaci i radcowie prawni dopełnią wszelki starań, aby uzyskać jak najkorzystniejszy dla Ciebie wyrok.

Art 280 kk – Rozbój – Adwokat

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń