Kradzież (art. 278 kk) – Przestępstwa kradzieży

Co grozi za kradzież?

Podstawowy typ przestępstwa został unormowany w art. 278 § 1 kk. Zgodnie z nim, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W swej budowie nie jest to zbyt skomplikowany przepis, jednak nawet tutaj trzeba omówić parę kwestii, które zostały poruszone przez orzecznictwo i doktrynę. Istotnymi elementami tego przestępstwa są:

  • zabór rzeczy
  • w celu przywłaszczenie
  • cudzej rzeczy
  • rzeczy wyłącznie ruchomej

W orzecznictwie podkreśla się, że rzecz zabrana nie może być rzeczą osoby zabierającej. Przekładając to na rzeczywistość, jeśli odbieramy od kogoś rzecz, której jesteśmy właścicielami, to nie popełniamy przestępstwa. Jednakże gdy rzecz jest tylko współwłasnością, to w świetle powyższego przepisu również traktuje się jako rzecz cudzą. Oznacza to, że można popełnić kradzież rzeczy, gdy jesteśmy jej współwłaścicielem. Dotyczy to również rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków.

Czym jest przestępstwo kradzież w rozumieniu art 278 kodeksu karnego?

Przedmiotem kradzieży może być tylko rzecz ruchoma. Takie uregulowanie wyłącza możliwość kradzieży nieruchomości. Ponadto rzecz musi mieć jakąkolwiek wartość majątkową wyrażoną w pieniądzu. Mimo, że zwierze nie jest rzeczą, to stosuje się do nich przepisy o prawie rzeczowy. Skutkuje to tym, że mogą one być przedmiotem kradzieży.

Zabór jest to pozbawienie władztwa nad rzeczą. Musi być ono dokonane bez zgody osoby władającej. Jeśli osoba początkowo zgodziła się na przejecie rzeczy przez sprawcę, to nie popełnia on przestępstwa kradzieży.

§ 2 omawianego art. przewiduje przestępstwo kradzieży programu komputerowego. W przypadku tego typu kradzieży największym problemem dla twórców oprogramowania była fakt, że programu nie można było zakwalifikować jako rzeczy, ze względu na jego niematerialny charakter. Ustawodawca chcąc uregulować tę kwestię wprowadził zakaz kradzieży programu, który można zaliczyć do przestępstw mających przeciwdziałać piractwu. Warto zauważyć, że w prawie polskim co do zasady karane jest głównie rozpowszechnianie cudzych utworów(do których zalicza się również programy komputerowe), lecz nie ma odpowiedzialności karnej(co do zasady) za ściągniecie np. muzyki czy filmów. W przypadku programów komputerowych karalne jest nie tylko dalsze rozpowszechnianie, ale już nawet ściągniecie programu komputerowego.

Podobną regulację zastosowano do energii elektrycznej oraz kart płatniczych. W pierwszym przypadku, prawo cywilne nie uznaje energii za rzecz. W sytuacji nierozszerzenia karalności o tę kategorię, nie można by ścigać osób, które podłączają się pod sieci elektryczne, korzystając z darmowej energii. W przypadku kart płatniczych, sama karta nie posiada dużej wartości. W najlepszym wypadku taki czyn traktowany byłby jako wykroczenie.

Za wszystkie powyższe czyny sprawcy grozi od 3 miesięcy pozbawienia wolności do lat 5. Jeśli sprawca uznał, że czyn miał mniejszą wagę, to za ten czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. Co do zasady przestępstwo to jest ścigane z urzędu. Oznacza to, że organy mają obowiązek prowadzić postępowanie, nawet w sytuacji, gdy osoba pokrzywdzona tego nie chce. Jednakże, jeśli sprawcą jest osoba osoba najbliższa dla pokrzywdzonego, to do ścigania takiego czynu konieczny jest wniosek o ściganie złożony przez pokrzywdzonego.

Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć jest dolna granica wartości kradzieży. Otóż zgodnie z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń odpowiada za popełnienie wykroczenia, kto kradnie rzecz ruchomą, jeśli jej wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku jest to 2100 zł. Oznacza to, że kradzież do wartości 525 zł jest jedynie wykroczeniem, a nie przestępstwem.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kradzieży (art. 278 kk)

W tej części artykułu przedstawiamy pytania, które najczęściej zadają użytkownicy Google dotyczące art. 278 kk oraz odpowiedzi na nie.

Czy kradzież poniżej określonej wartości jest przestępstwem?

Jak wspomniano wcześniej, kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę jest traktowana jako wykroczenie, a nie przestępstwo. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, co oznacza, że granicą pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem było 525 zł. Warto jednak pamiętać, że te wartości mogą się zmieniać wraz z aktualizacją minimalnego wynagrodzenia.

Jakie są kary za kradzież?

Kara za kradzież zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu karnego wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca uzna, że czyn miał mniejszą wagę, to za ten czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Czy kradzież rzeczy współwłaściciela jest przestępstwem?

Tak, kradzież rzeczy współwłaściciela jest przestępstwem, ponieważ rzecz jest traktowana jako cudza. Dotyczy to również rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków.

Czy kradzież programu komputerowego jest przestępstwem?

Tak, kradzież programu komputerowego jest przestępstwem, zgodnie z art. 278 § 2 kk. Ustawa wprowadziła zakaz kradzieży programu w celu przeciwdziałania piractwu.

Czy kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem?

Tak, kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem. Prawo cywilne nie uznaje energii za rzecz, ale kodeks karny wprowadza odpowiedzialność za kradzież energii w celu uniknięcia sytuacji, gdy nie można ścigać osób korzystających z darmowej energii poprzez nielegalne podłączenie do sieci elektrycznej.

Podsumowanie

Artykuł przedstawia przepisy dotyczące kradzieży zgodnie z art. 278 kodeksu karnego, omawiając istotne elementy tego przestępstwa oraz sytuacje, które są traktowane jako kradzież. Przestępstwa przeciwko mieniu, takie jak kradzież, są często zgłaszane, dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki w tym zakresie. Wiedza na temat przepisów dotyczących kradzieży pomoże osobom pokrzywdzonym w zrozumieniu swojej sytuacji prawnej, a także w podjęciu odpowiednich kroków prawnych w celu dochodzenia swoich praw.

Warto zwrócić uwagę, że przestępstwa kradzieży są ścigane z urzędu, co oznacza, że organy ścigania mają obowiązek prowadzić postępowanie, nawet jeśli osoba pokrzywdzona tego nie chce. Jednak w przypadku, gdy sprawcą jest osoba najbliższa pokrzywdzonemu, do ścigania takiego czynu konieczny jest wniosek o ściganie złożony przez pokrzywdzonego.

W przypadku kradzieży wartości nieprzekraczających 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyn ten jest traktowany jako wykroczenie, a nie przestępstwo. W takim przypadku można zastosować inne środki prawne, takie jak wnioski o odszkodowanie cywilne.

Mając na uwadze różne rodzaje kradzieży, takie jak kradzież programów komputerowych, energii elektrycznej czy kart płatniczych, warto pamiętać, że przepisy kodeksu karnego mają na celu ochronę majątku i praw osób pokrzywdzonych. Dlatego ważne jest, aby zgłaszać wszelkie przypadki kradzieży odpowiednim organom ścigania i chronić swoje prawa oraz mienie.

Podsumowując, art. 278 kodeksu karnego opisuje przepisy dotyczące kradzieży, w tym jej istotne elementy i różne typy tego przestępstwa. Warto zapoznać się z tymi przepisami, aby być świadomym swoich praw i obowiązków oraz wiedzieć, jak postępować w przypadku doświadczenia kradzieży.

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń