Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców w Polsce wynosi 0,2 promila. Stężenie to odpowiada 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Jazda po alkoholu może stanowić przestępstwo albo wykroczenie, w zależności od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego (czyli np. samochodu) ze stężeniem od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi stanowi wykroczenie. Wykroczenie popełnia również ten kierowca, u którego po zatrzymaniu do kontroli drogowej badanie alkomatem wykaże od 0,11 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mówimy wówczas o prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu.

Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. O stanie nietrzeźwości mówimy wtedy, gdy u kierowcy stwierdzono w momencie zatrzymania więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi albo powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Stan nietrzeźwości zachodzi również w przypadku, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wzrasta i prowadzi do stężenia przekraczającego wartość 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu.

O kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu mowa jest w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten wskazuje, iż prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu zagrożone jest karą aresztu albo grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych. Dodatkowo sąd za wykroczenie określone w art. 87 § 1 kw zawsze orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przed uprawomocnieniem się wyroku, to okres zatrzymania prawa jazdy zaliczany jest na poczet orzeczonego zakazu.

Jak to już zostało wcześniej wspomniane, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności na okres do 2 lat. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Sąd nakłada na skazanego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, w razie niewykonania tego zobowiązania okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie. Inaczej wygląda sytuacja w razie zatrzymania prawa jazdy – sąd zalicza na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy. Przestępstwo jazdy po alkoholu wiąże się również z dolegliwościami finansowymi – skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości obowiązany jest także do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. złotych do 60 tys. złotych.

Podsumowując, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu u kierowcy wynosi 0,2 promila. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie, natomiast przestępstwo popełnia kierowca, który prowadzi pojazd mechaniczny, mając więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi. Zarówno w przypadku przestępstwa, jak i wykroczenia warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże uzyskać możliwie jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń