Stalking - art 190a KK - Adwokat - Obronca24h.pl
 

Stalking – art 190a KK – Adwokat

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Uporczywe nękanie (stalking), czyli o przestępstwie z art. 190a k.k.

Przestępstwo określone w art. 190a § 1 k.k. popełnia ten, kto uporczywie nęka inną osobę bądź wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza prywatność tej osoby lub osoby jej najbliższej. Za uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej (stalking) grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, gdy skutkiem wyżej opisanego przestępstwa jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, kara grożąca sprawcy jest znacznie surowsza. Sprawcy grozi bowiem od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Podobnie jak groźba karalna, stalking jest przestępstwem wnioskowym – jego ściganie nie nastąpi, jeżeli pokrzywdzony nie złoży stosownego wniosku. Przestępstwa określone w art. 190a k.k. są przestępstwami przeciwko wolności człowieka, co oznacza, że zgodnie z art. 41a § 1 k.k., sąd może dodatkowo orzec wobec sprawcy środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zbliżania się do określonych osób1.

Michael Zone, amerykański lekarz psychiatra, wyróżnił cztery kategorie osób będących sprawcami uporczywego nękania. Pierwszą z nich jest stalker z tendencją do obsesji, w tym przypadku jest to były małżonek lub partner, niemogący pogodzić się z rozstaniem. Ten typ stalkera jest najpowszechniejszy, a prześladowanie ofiary może być (choć nie musi) w tym przypadku kontynuacją przemocy domowej. Kolejnym typem stalkera jest stalker obsesyjnie zakochany, idealizujący obiekt uczuć. Ofiarą jest zazwyczaj osoba znana sprawcy jedynie z mediów. Bardzo rzadko występującym typem stalkera jest stalker-erotoman, który ma złudzenie, że łączy go z ofiarą silna więź emocjonalna i fizyczna. Istnieje również tzw. „stalker z syndromem fałszywej wiktymizacji”. W tym przypadku to sprawca stalkingu składa doniesienia do prokuratury (lub na policję) dotyczące stalkingu i uważa się za ofiarę. Jego celem jest chęć zwrócenia na siebie uwagi otoczenia2. O stalkingu można mówić, jeżeli sprawca szpieguje ofiarę, podąża za nią, zbiera dotyczące jej informacje z różnych źródeł lub podejmuje wszelkie próby kontaktu z nią (np. telefony, również w porze nocnej), którego ofiara zdecydowanie sobie nie życzy. Zdarza się również, że sprawca wręcza ofierze niechciane prezenty lub niszczy jej własność. Swoim zachowaniem stalker powoduje u ofiary niepokój i obawę o jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo osoby jej bliskiej3.

UPORCZYWE NĘKANIE – art. 190a KK – POMOC PRAWNA

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych, zwłaszcza Internetu, coraz częściej można usłyszeć o przypadkach tzw. cyberstalkingu, czyli odmianie stalkingu, w której sprawca wykorzystuje Internet do nękania innej osoby. Cyberstalking to nie tylko uporczywe wysyłanie maili czy wiadomości na portalach społecznościowych. Może to być również łamanie i zmienianie haseł dostępu do skrzynki mailowej czy konta bankowego w celu uzyskania jak największej ilości informacji o ofierze. Uzyskane dane (szczególnie wizerunek) sprawca może wykorzystać np. do szantażowania ofiary lub do skompromitowania jej. Dla organów ścigania bardzo ważne są zostawiane przez cyberstalkera ślady, takie jak jego adres IP, logi czy archiwum wiadomości, dzięki którym łatwiej jest im ustalić sprawcę nękania i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej4.
Często zdarza się, że stalkerami są osoby cierpiące z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych. Stalkerami mogą być zarówno osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychotycznych (u takich osób występują takie schorzenia jak np. schizofrenia), jak i niepsychotycznych (chodzi tu o zaburzenia takie jak osobowość typu borderline, narcystyczne zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacji itp.). W przypadku osób cierpiących na rozmaite zaburzenia psychiczne przyczyną zachowań uznawanych za stalking może być np. strach przed odrzuceniem lub obsesja na punkcie ofiary5. Jako inne zaburzenia psychiczne (niebędące chorobą psychiczną czy upośledzeniem umysłowym) można rozumieć np. stan silnego wzburzenia spowodowany okolicznościami6. Zgodnie z art. 31 § 1 k.k., sprawca nie popełnia przestępstwa, jeżeli w wyniku choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie był w stanie pokierować swoim postępowaniem czy zrozumieć znaczenia swojego czynu. Jeżeli poczytalność sprawcy była ograniczona w znacznym stopniu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 31 § 2 k.k.). niniejszych przepisów nie stosuje sięw przypadku, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć7. Ten, kto prześladuje inną osobę, znajdując się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, nie uniknie więc odpowiedzialności karnej.

Art. 190a kodeksu karnego – stalking – ADWOKAT

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

1Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
2Olszewski R., Osaczony z każdej strony, czyli słow kilka o stalkingu, https://artelis.pl/artykuly/61715/Osaczony-z-kazdej-strony-czyli-slow-kilka-o-stalkingu, dostęp 17.01.2018 r.
3https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/criminal-justice/bc-criminal-justice-system/if-victim/publications/hsh-english-stalking.pdf, dostęp 17.01.2018 r.
4Ziarek M., Cyberstalking-prześladowcy w internecie, https://www.securelist.pl/analysis/6064,cyberstalking_przesladowcy_w_internecie.html, dostęp 17.01.2018 r.
5Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zjawiska, http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=415 , dostęp 17.01.2018 r.
6Kozłowska E., Niepoczytalność i ograniczona poczytalność (art. 31), http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej/221935,Niepoczytalnosc-i-ograniczona-poczytalnosc-art-31.html, dostęp 15.01.2018 r.
7Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

Jeśli zależy Państwu na osobistym spotkaniu? Zapraszamy!

Obronca24h.pl
oddział GDAŃSK
Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk
Czynne całą dobę

Obronca24h.pl
oddział WARSZAWA
ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa
Czynne całą dobę

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń