Posiadanie narkotyków

Czynne 24h / 7 dni w tygodniu

W przypadku znalezienia się w powyższej sytuacji – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Wśród nich jest m.in.
– możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek
– umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu
– możliwość zawieszenia postępowania w przypadku poddania się leczeniu odwykowemu

Jeśli zostałeś zatrzymany pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

PODSTAWA PRAWNA:
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
Art. 62 ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

POSIADANIE NARKOTYKÓW – CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Jak należy rozumieć pojęcie „znaczna ilość narkotyków”?

Wymiar kary za przestępstwo posiadania narkotyków zależy przede wszystkim od ilości posiadanych przez sprawcę środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za przestępstwo określone w art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.), czyli posiadanie narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa przewiduje jednak surowsze sankcje dla sprawcy, który posiada znaczną ilość narkotyków. Zgodnie z art. 62 ust. 2 u.p.n., „jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Ustawodawca nie sprecyzował jednak, kiedy mamy do czynienia ze „znaczną ilością środków odurzających lub substancji psychotropowych”. W orzecznictwie opinie odnośnie znacznej ilości narkotyków są podzielone. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt IV KK 127/11 orzekł, iż znaczna ilość to taka, która wystarcza do odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób. Natomiast w ocenie m.in. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (wyrok z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II AKa 10/08) znaczna ilość to taka, która wystarczy do odurzenia się co najmniej kilkuset osób. Istnieje również pogląd, zgodnie z którym znaczną ilością narkotyków jednorazowo może się odurzyć kilkadziesiąt tysięcy osób (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2007r, sygn. akt II AKa 85/07). Sąd Okręgowy w Ostrołęce w wyroku z dnia 3 września 2014 r. (sygn. akt II Ka 252/17) orzekł, że sąd musi wziąć pod uwagę nie tylko ilość posiadanych przez sprawcę narkotyków, ale i następujące kryteria:

– rodzaj posiadanych narkotyków (tzw. „miękkie” lub „twarde” narkotyki);
– wagę posiadanych narkotyków;
przeznaczenie posiadanych narkotyków (na użytek własny albo w celu dalszej odsprzedaży).

Podsumowując, sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność za posiadanie narkotyków, jeżeli przedmiotem jego czynu była znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przy ustalaniu, czy sprawca posiadał znaczną ilość narkotyków, sąd powinien uwzględnić nie tylko faktyczną ilość substancji odurzających. Znaczenie może mieć również rodzaj narkotyków ( narkotyki „miękkie” lub „twarde”) oraz ich przeznaczenie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń