Posiadanie narkotyków - art. 62 kk - Obronca24h.pl
 

Posiadanie narkotyków – ADWOKAT

POMOC DLA ZATRZYMANYCH ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
ZADZWOŃ DZIAŁAMY W CAŁYM KRAJU, CAŁĄ DOBĘ

Za posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Nie pozwól, aby jeden bezmyślny wybryk zniszczył całe Twoje życie! Skontaktuj się z nami, a doświadczeni adwokaci i radcy prawni otoczą Cię najwyższej jakości opieką prawną. Rzetelność, profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie sprawiło, że zaufało nam już wiele osób.

W przypadku zatrzymania pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega się karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku gdy ilość ww. substancji jest znaczna – kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub tzw. środków odurzających orzekana kara, choć w wielu przypadkach nie jest wysoka, to jednak w praktyce bywa dotkliwa dla sprawcy.

Jednakże w przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności do roku. O tej złagodzonej formie odpowiedzialności też należy pamiętać. Jednak nie są to jedyne prawnie dopuszczalne środki obrony.

W przypadku wykonywania zawodu wymagającego statusu „niekaralności” skazanie za zapalenie tzw. skręta wiąże się nie tylko z możliwym nałożeniem kary, ale także z odnotowaniem faktu skazania w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie statusu osoby niekaranej – skazanie za posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. A co za tym idzie wiąże się to najczęściej z rozwiązaniem stosunku pracy, mianowania lub służby z osobą, która była skazana za posiadanie takich środków.

W przypadku zatrzymania z powodu posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych organy ścigania bardzo często proponują tzw. skazanie bez rozprawy z jednoczesnym przyznaniem się do winy. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne jednak dla… organów ścigania a nie dla domniemanego sprawcy czynu zabronionego.

Posiadanie narkotyków

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

W przypadku znalezienia się w powyższej sytuacji – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Wśród nich jest m.in.

  • możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek
  • umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu
  • możliwość zawieszenia postępowania w przypadku poddania się leczeniu odwykowemu

Jeśli zostałeś zatrzymany pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Art. 62 ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

CO GROZI ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW?

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Niniejszy artykuł poświęcony jest przestępstwu określonemu w art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Jak należy rozumieć pojęcie „znaczna ilość narkotyków”? Życzę przyjemnej lektury.

Wymiar kary za przestępstwo posiadania narkotyków zależy przede wszystkim od ilości posiadanych przez sprawcę środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za przestępstwo określone w art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.), czyli posiadanie narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa przewiduje jednak surowsze sankcje dla sprawcy, który posiada znaczną ilość narkotyków. Zgodnie z art. 62 ust. 2 u.p.n., „jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Ustawodawca nie sprecyzował jednak, kiedy mamy do czynienia ze „znaczną ilością środków odurzających lub substancji psychotropowych”. W orzecznictwie opinie odnośnie znacznej ilości narkotyków są podzielone. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt IV KK 127/11 orzekł, iż znaczna ilość to taka, która wystarcza do odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób. Natomiast w ocenie m.in. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (wyrok z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II AKa 10/08) znaczna ilość to taka, która wystarczy do odurzenia się co najmniej kilkuset osób. Istnieje również pogląd, zgodnie z którym znaczną ilością narkotyków jednorazowo może się odurzyć kilkadziesiąt tysięcy osób (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2007r, sygn. akt II AKa 85/07)

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w wyroku z dnia 3 września 2014 r. (sygn. akt II Ka 252/17) orzekł, że sąd musi wziąć pod uwagę nie tylko ilość posiadanych przez sprawcę narkotyków, ale i następujące kryteria:

  • rodzaj posiadanych narkotyków (tzw. „miękkie” lub „twarde” narkotyki);
  • wagę posiadanych narkotyków;
  • przeznaczenie posiadanych narkotyków (na użytek własny albo w celu dalszej odsprzedaży).

Podsumowując, sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność za posiadanie narkotyków, jeżeli przedmiotem jego czynu była znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przy ustalaniu, czy sprawca posiadał znaczną ilość narkotyków, sąd powinien uwzględnić nie tylko faktyczną ilość substancji odurzających. Znaczenie może mieć również rodzaj narkotyków ( narkotyki „miękkie” lub „twarde”) oraz ich przeznaczenie.

ART. 62 kk – POSIADANIE NARKOTYKÓW – ADWOKAT

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Posiadanie narkotyków w niewielkiej ilości wyłącznie na własny użytek może być uznane przez sąd za tzw. wypadek mniejszej wagi, o którym mowa w art. 62 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Według art. 62 ust. 3 upn, „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W myśl art. 62a upn, postępowanie w sprawie o posiadanie narkotyków można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Aby można było umorzyć postępowanie na podstawie art. 62a upn, przedmiotem czynu musi być niewielka ilość środka odurzającego przeznaczona wyłącznie na użytek własny sprawcy.

Podsumowując, prokurator może umorzyć postępowanie w sprawie o posiadanie narkotyków jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Aby podejrzany mógł skorzystać z dobrodziejstwa określonego w art. 62a upn, powinien spełnić łącznie następujące warunki: posiadana przez sprawcę ilość narkotyków jest nieznaczna, posiadane przez sprawcę środki odurzające są przeznaczone na własny użytek sprawcy, a orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

ART. 62 kk – POSIADANIE NARKOTYKÓW – ADWOKAT

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń