Prawo jazdy zabrane za alkohol co dalej

Zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 1 lit a prawa o ruchu drogowym policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym stanowią, że zatrzymane prawo jazdy funkcjonariusz przekazuje nie później niż w ciągu 7 dni właściwemu w sprawach o wykroczenie sądowi lub prokuratorowi.

Zgodnie z art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Od decyzji takiej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

W wypadku gdy kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwość ma się do czynienia z czynem zabronionym będącym przestępstwem. W sytuacji takie postępowanie przygotowawcze prowadzone jest zasadniczo przez policję pod nadzorem prokuratora. Po jego zakończeniu do sądu kierowany jest akt oskarżenia. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy dojść może do przekonania, że zachodzą warunki do wydania wyroku nakazowego na posiedzeniu niejawnym. Oskarżony otrzymuje wyrok nakazowy wraz z aktem oskarżenia. W ciągu 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego wnieść można sprzeciw. W wypadku jego wniesienia wyrok nakazowy traci moc prawną a sprawa rozpoznawana jest w trybie zwyczajnym.

Wskazać należy, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na postanowienie służy podejrzanemu zażalenie do sąd właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zobacz także: Jazda po alkoholu 2022

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń