Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy po alkoholu?

Zatrzymania prawa jazdy dokonuje policja. Następnie w zależności od tego, czy ma się do czynienia z wykroczeniem, czy też z przestępstwem odpowiednio sąd albo prokurator wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnieść można zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczanie postanowienia.

Na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo możliwe jest złożenie wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary. Wniosek taki może być złożony, gdy oskarżony przyznaje się do winy, a świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstw i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowe dokonuje się jedynie w niezbędnym zakresie ( art. 335 § 1 k.pk.). Prokurator może również dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej kary lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek (art 335 § 2 k.p.k).

Zobacz także: Jazda po alkoholu

Oskarżony może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania jest to środkiem probacyjnym. Łączy się ściśle z zagadnieniem prewencji zarówno ogólnej, jak i szczególnej. Prewencja szczególna w swym wymiarze pozytywnym jest dążeniem do resocjalizacji sprawcy. Celem prewencji ogólnej jest oddziaływanie na społeczeństwo polegające na odstraszeniu ewentualnych sprawców oraz kształtowanie świadomości prawnej ogółu. W doktrynie istnieje pogląd wyrażony m.in. przez, iż środki probacyjne powinna charakteryzować duża elastyczność, zapewniają bowiem wtedy skuteczną resocjalizację skazanego. Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania oskarżony nie może być uprzednio karany. Z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania może skorzystać wyłącznie sprawca niekarany za przestępstwo umyślne (wyrok Sądu Najwyższego 12 lutego 2019 roku, sygn. akt. III K 590/17) Należy wskazać, że wyrok warunkowo umarzający nie jest wyrokiem skazującym. W wypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2 lat. Sąd warunkowo umarzając postępowanie może również odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Skutki prawne warunkowego umorzenia postępowania karnego zależne są od przebiegu okresu próby. W wypadku jego pozytywnego przebiegu, gdy sprawca będzie przestrzegał jego warunków i porządku prawnego stanie się on ostatecznym orzeczeniem w procesie. W wypadku negatywnego przebiegu próby spowoduje wymierzenie kary lub środka karnego.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń