Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu

Jednym z podstawowych artykułów regulujących kwestię zatrzymania prawa jazdy jest art. 135 prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Artykuł ten daje policjantom prawo do zatrzymania tobie dokumentu, jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że prowadziłeś podjazd po alkoholu. Musisz mieć jednak na uwadze, że policjant zatrzymuje tobie jedynie dokument. Jest to coś zupełnie innego niż cofniecie uprawnień.

Postanowienie o odebraniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd

Po odebraniu prawa jazdy czynność ta musi być zatwierdzona przez prokuratora lub sąd. Postanowienie o odebraniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu lub w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Wniesienie zażalenia na postanowienie

Jeśli już otrzymałeś postanowienie o odebraniu prawa jazdy za alkohol to od momentu otrzymania tego postanowienia masz 7 dni na wniesienie zażalenia na to postanowienie. W postanowieniu tym powinieneś wskazać czemu decyzja Sadu okazała się błędna. Jeżeli Sąd przychyli się do twojego stanowiska, to prawo jazdy zostanie tobie zwrócone. Jeśli natomiast nie, to najprawdopodobniej będziesz musiał czekać do prawomocnego rozstrzygnięcia sądu w twojej sprawie.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

W sytuacji, gdy Sąd orzeknie w twojej sprawie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, następnym krokiem będzie wydanie decyzji przez właściwy organ (najczęściej starostę) o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli prowadziłeś pojazd mechaniczny po wydaniu prawomocnego wyroku to popełniasz przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zwrot prawa jazdy i konsekwencje

Dla porównania – od momentu wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do momentu wydania wyroku grozi tobie co najwyżej mandat za jazdę bez dokumentu- 50 zł.

Sytuacja będzie wyglądać inaczej, gdy policja na samym początku nie zatrzyma tobie prawa jazdy. W przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyroku tym sąd orzeknie również o obowiązku zwrotu dokumentu prawa jazdy. W takim wypadku musisz zwrócić prawo jazdy do wydziału komunikacji i od tego momentu będzie biec dla ciebie okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Procedura zatrzymania prawa jazdy – najważniejsze pytania

Czy policja od razu zabiera prawo jazdy?

Policja może zatrzymać prawo jazdy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy zależy od konkretnej sytuacji i dowodów na popełnienie wykroczenia lub przestępstwa przez kierowcę. Zatrzymanie prawa jazdy nie jest automatyczne, ale może nastąpić w wyniku kontroli drogowej lub wypadku drogowego.

Czy policja informuje o zatrzymaniu prawa jazdy?

Tak, policja informuje o zatrzymaniu prawa jazdy. Kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy, otrzymuje pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie dokumentu. Następnie, w ciągu 24 godzin od zatrzymania, policja przekazuje zatrzymane prawo jazdy wraz z uzasadnieniem zatrzymania do prokuratury lub sądu, które podejmą decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

Czy można jeździć samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy?

Po zatrzymaniu prawa jazdy nie można prowadzić samochodu, ponieważ zatrzymanie dokumentu oznacza brak uprawnień do kierowania pojazdem. Jeśli ktoś jest zatrzymany przez policję podczas prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł. Jeżeli jednak sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i kierowca złamie ten zakaz, może to skutkować konsekwencjami karnymi, takimi jak kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zgodnie z art. 244 kodeksu karnego.

Podsumowanie

Procedura zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest skomplikowana i może być stresująca dla osoby, która musi się z nią zmierzyć. Ważne jest, abyś znał swoje prawa oraz przepisy obowiązujące w tym zakresie. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy prawnej, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa drogowe. Pamiętaj, że najlepszym sposobem, aby uniknąć konsekwencji związanych z jazdą pod wpływem alkoholu, jest po prostu nie siadać za kierownicą po spożyciu alkoholu. Bezpieczeństwo na drodze jest priorytetem zarówno dla ciebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń