Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu

Niestety zdarzyła Ci się wpadka i jechałeś będąc pod wpływem alkoholu? Jesteś na początkowym etapie i nie wiesz co Ciebie jeszcze czeka? W dzisiejszym wpisie postaram odpowiedzieć tobie o procedurze zatrzymania prawa jazdy za alkohol. Zapraszam!

Jednym z podstawowych artykułów regulujących kwestię zatrzymania prawa jazdy jest art. 135 prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Artykuł ten daje policjantom prawo do zatrzymania tobie dokumentu, jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że prowadziłeś podjazd po alkoholu. Musisz mieć jednak na uwadze, że policjant zatrzymuje tobie jedynie dokument. Jest to coś zupełnie innego niż cofniecie uprawnień.

Po zatrzymaniu prawa jazdy czynność ta musi być zatwierdzona przez prokuratora lub sąd. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135, wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu lub w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Jeśli już otrzymałeś postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol to od momentu otrzymania tego postanowienia masz 7 dni na wniesienie zażalenia na to postanowienie. W postanowieniu tym powinieneś wskazać czemu decyzja Sadu okazała się błędna. Jeżeli Sąd przychyli się do twojego stanowiska, to prawo jazdy zostanie tobie zwrócone. Jeśli natomiast nie, to najprawdopodobniej będziesz musiał czekać do prawomocnego rozstrzygnięcia sądu w twojej sprawie.

W sytuacji, gdy Sąd orzeknie w twojej sprawie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, następnym krokiem będzie wydanie decyzji przez właściwy organ (najczęściej starostę) o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli prowadziłeś pojazd mechaniczny po wydaniu prawomocnego wyroku to popełniasz przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dla porównania – od momentu wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do momentu wydania wyroku grozi tobie co najwyżej mandat za jazdę bez dokumentu- 50 zł.

Sytuacja będzie wyglądać inaczej, gdy policja na samym początku nie zatrzyma tobie prawa jazdy. W przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyroku tym sąd orzeknie również o obowiązku zwrotu dokumentu prawa jazdy. W takim wypadku musisz zwrócić prawo jazdy do wydziału komunikacji i od tego momentu będzie biec dla ciebie okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zobacz także: Jazda po alkoholu Adwokat

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń