Jakie środki może podjąć Sąd rodzinny względem rodziców dziecka stosującego przemoc w szkole?

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestie środków prawnych, jakie może podjąć Sad rodzinny względem dziecka. Wiele się mówi o środkach wychowawczych mające skłonić dziecko do refleksji nad własnym zachowaniem, mniej natomiast porusza się kwestię związaną z omawianym tematem. Należy podkreślić, że wielokrotnie występują sytuacji, gdzie rodzice trafiają przed oblicze Sądu, ze względu na donosy ludzi z nimi skonfliktowanych. Częstokroć okazują się one pozbawione podstaw faktycznych. Jednakże co może nakazać Sad rodzinny rodzicom? Odpowiada adwokat.

Kwestia ta została poruszona w art. od 7 do 9 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z nim Sąd rodzinny może :

  • zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym;
  • zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego;

Do roku 2001 Sąd mógł jeszcze poinformować, jeżeli rodzice lub opiekun w wyniku zawinionego nie wykonywania obowiązków wobec nieletniego dopuszczają do jego demoralizacji – zakład pracy, w którym są zatrudnieni, albo organizację społeczną, do której należą. Obecnie punkt ten nie obowiązuje ze względu na wykreślenie.

Sąd rodzinny – jaka kara dla rodziców?

Oprócz powyższych obowiązków Sad może nałożyć na rodzica stosowną karę. W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych. Może ona być jednak uchylona w terminie 14 dni, jeśli rodzic usprawiedliwi swoje zachowanie lub też jeśli przystąpi do wykonywania swoich obowiązków rodzicielskich. Postanowienie sądu w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej powinno być wydane po wysłuchaniu osoby, której ma ono dotyczyć, chyba że osoba ta bez usprawiedliwienia nie stawiła się na wezwanie. Jak widzisz Sąd rodzinny nie interesuje się wyłącznie dzieckiem. Jeśli uzna, że działania lub zaniechania rodzica narażają dobro dziecka, może podjąć stosowne kroki prawne. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Sądu lub też obawiasz się, że Sąd może wydać wobec Ciebie niekorzystne orzeczenie to skontaktuj się z nami. Zapewnimy tobie najlepszej jakości opiekę prawną.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń