Jazda po alkoholu - Co za to grozi? - Całodobowa Pomoc Prawna
 

JAZDA PO ALKOHOLU
ADWOKAT

POMOC DLA ZATRZYMANYCH NA PROWADZENIU SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
ZADZWOŃ DZIAŁAMY W CAŁYM KRAJU, CAŁĄ DOBĘ

JAZDA PO ALKOHOLU
PROCEDURA WEZWANIA OBROŃCY

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

 • UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

 • UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

 • ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU – CO GROZI ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2020 r.?

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko odpowiedzialność karna. Niekiedy znacznie dotkliwsza karą jest zakaz prowadzenia pojazdu. Za jazdę po pijanemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie niższy niż 3 lata. Jest to najniższy wymiar zakazu, jaki może być zasadzony. Sąd maksymalnie natomiast może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, aczkolwiek muszą być spełnione ku temu przesłanki. Oprócz zakazu możesz spodziewać się również konsekwencji finansowych. W szczególności możesz się spodziewać zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalne świadczenie to 5.000,00 zł., maksymalne to natomiast60.000,00 zł. Pamiętaj, że oprócz grzywny oraz świadczenia na fundusz możesz być zobowiązany również do zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. W sytuacji, gdy z twojej winy dojdzie do uszkodzenia cudzego pojazdu, za wszelkie naprawy będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 1 promil?

Za jazdę pod wpływem alkoholu do jednego promila alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku jazdy pod takim wpływem alkoholu istnieje ponadto szansa zastosowania warunkowego umorzenia, czyli zaniechanie ukarania pijanego kierowcy przez Sąd, i jedynie stwierdzenie jego winy. W tym przypadku dużo zależy od praktyki w danym Sądzie, postawy oskarżonego oraz innych okoliczności sprawy. Szczera skrucha kierowcy za jazdę po pijanemu w połączeniu z korzystnymi okolicznościami sprawy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania tej instytucji. W przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu okolicznościami przemawiającymi na korzyść oskarżonego będą z całą pewnością małe natężenie ruchu, brak widocznych objawów posiadania alkoholu w organizmie, dobre warunki na drodze czy też nieprzewożenie dzieci w samochodzie. Kluczowym elementem jest jednak jak najmniejsza ilość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jazda po alkoholu mając we krwi 1 promil alkoholu jest przestępstwem. Sad ma obowiązek zastosować wobec takiego sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Minimalnym okresem na jaki może być orzeczony zakaz to 3 lata. Sąd może również dożywotnio odebrać uprawnienie do kierowania pojazdem. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli zastosowano wobec Ciebie warunkowe umorzenie. W takiej sytuacji może zostać zastosowany wobec Ciebie dwuletni lub roczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, Sad może również nie stosować zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 2 promile?

Za jazdę pod wpływem alkoholu (2 promile) również grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jednakże z praktyki należy stwierdzić, że Sądy w takim przypadku nie są skłonne do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W takim przypadku należy się liczyć, w najlepszym razie, z karą grzywny uzależnioną od naszej sytuacji majątkowej i przewinienia. Z całą pewnością za prowadzenie samochodu mając 2 promile alkoholu we krwi grozi znacznie surowsza kara niż w przypadku jazdy z 1 promilem alkoholu we krwi.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Przede wszystkim tak szybko jak to możliwe skontaktuj się z adwokatem. Prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo, albo wykroczenie, w zależności od tego, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, z kolei prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila. Ze stanem po użyciu alkoholu u kierowcy mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy w jego krwi znajduje się więcej niż 0,2 promila, ale nie więcej niż 0,5 promila alkoholu.Aby odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu, w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdu jeszcze obowiązuje należy złożyć wniosek do Sądu, który wydał wyrok. We wniosku tym zwracamy się o umożliwienie kierowania pojazdami wyposażonymi w tzw. alkolock’i. Taki wniosek można złożyć po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeśli Sad przychyli się do wniosku, będziesz mógł odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji lub też podejść do kontrolnego egzaminu(jeśli zakaz trwał co najmniej rok). Po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzona zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych poruszanie się samochodem jest popełnieniem nowego przestępstwa. Zgodnie z art 180a kk Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy za jazdę po pijanemu grozi więzienie?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk jedną z dopuszczalnych kar za popełnienie przestępstwa jest kara pozbawienia wolności do lat 2, więc zawsze istniej taka możliwość. Jednakże Jeśli jest to twój pierwszy zatarg z prawem, a szkodliwość twojego czynu nie była znaczna, istnieje szansa, że nie otrzymasz kary izolacyjnej, czyli właśnie pozbawienia wolności. Sad może zastosować jeszcze karę grzywny oraz karę ograniczenia wolności( np. prace społeczne). Co więcej, istnieje nawet szansa, że zostanie zastosowana wobec Ciebie instytucja warunkowego umorzenia, o której mowa powyżej. Jeśli jednak już miałeś zatarg z prawem Sąd może dojść do przekonania, że łagodniejsze kary nie przyniosły wobec Ciebie oczekiwanego rezultatu i sięgnie po karę pozbawienia wolności. Kierowcy którzy mieli wcześniej wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu muszą szczególnie się pilnować, gdyż istnieje przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu. W tym przypadku ryzyko zastosowania kary pozbawienia wolności jest znacznie większe.

Zabrane prawo jazdy za alkohol co dalej?

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu może trwać długie miesiące, a nawet lata. Jest wyjątkowo uciążliwy zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują samochodu w codziennym życiu (np. z uwagi na charakter wykonywanej pracy). Pewnym sposobem na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy może być instytucja przewidziana w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Polega na orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. blokadę alkoholową.

Wniosek, o którym mowa w art. 182a § 1 kkw, można złożyć dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku okres zatrzymania prawa jazdy sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania zakazu. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do sądu, który wyda wyrok w pierwszej instancji.

JAZDA PO PIJANEMU – CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Art. 178a 1 KK jaka kara 2020

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi alternatywnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także wobec pijanego kierowcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 kw, za które grozi grzywna albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Blokada alkoholowa – wniosek

Wniosek o blokadę alkoholową sąd rozpoznaje na posiedzeniu. O terminie posiedzenia (jeżeli jest jawne) sąd zawiadamia skazanego i jego obrońcę. Zgodnie z art. 182a. § 1 kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.W razie nieuwzględnienia wniosku skazany i jego obrońca mają prawo do wniesienia zażalenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia albo doręczenia odpisu postanowienia w tej sprawie. Sąd drugiej instancji może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie albo uchylić je.

Jeżeli wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów zostanie uwzględniony przez sąd, należy się zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. Wydział komunikacji wydaje prawo jazdy z kodem 69. Osoby, które utraciły prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, obowiązane są do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Art 87 KW – zakaz prowadzenia pojazdów

Co ciekawe, w razie ukarania za wykroczenie z art. 87 § 1 kw, sąd może w niektórych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 39 § 1 kw, „w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Każdego dnia na polskich drogach policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierujących. Osób jadących „na podwójnym gazie” niestety nie brakuje pomimo licznych akcji i wyrywkowych kontroli drogowych przeprowadzanych przez Policję. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila. W razie skazania za czyn określony w art. 178a § 1 kk sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Pijany kierowca obowiązany jest też do zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych).W razie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne (natomiast w razie skazania za czyn z art. 178a § 1 kk sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów).

Inną korzyścią dla oskarżonego płynącą z warunkowego umorzenia postępowania jest dalsza możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Informacja o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się wprawdzie w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak nie jest tym samym co wpis do rejestru skazanych. Zaświadczenia o niekaralności nie uzyskają bowiem jedynie te osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu i wyrok ten nie uległ jeszcze zatarciu.

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie

Warunkowe umorzenie postępowania sąd może zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:
 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
 • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

A co jeśli oskarżony poddał się dobrowolnie karze i prokurator już przesłał do Sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn? Oskarżony może na szczęście zmienić zdanie i wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy. Należy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody może nastąpić najpóźniej na posiedzeniu, którego przedmiotem jest rozpatrzenie wniosku prokuratora z art. 335 kpk.

W przypadku wycofania przez oskarżonego na skazanie bez rozprawy, sprawa jest rozpatrywana już w trybie zwyczajnym. Oskarżony może wnieść np. o warunkowe umorzenie postępowania. Oczywiście najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Dzięki pomocy profesjonalnego obrońcy masz większą szansę na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania.

Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu?

Jazda po alkoholu jest jednym z częściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Każdego dnia policjanci zatrzymują dziesiątki nietrzeźwych kierujących. Warto pamiętać, że kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu zagraża nie tylko własnemu bezpieczeństwu, ale jest również poważnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pijanemu kierowcy grozi odpowiedzialność karna – zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka też środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sąd zobowiązuje również sprawcę do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W sprawie o jazdę po alkoholu prokurator lub policjant może złożyć podejrzanemu „propozycję nie do odrzucenia”, czyli dobrowolne poddanie się karze. O dobrowolnym poddaniu się karze mowa jest w art. 335 kpk. Prokurator występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek. Zgodnie z art 7 § 3 kk, występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Przykładem występku może być jazda po alkoholu.

Prokurator może złożyć wniosek z art. 335 kpk wraz z aktem oskarżenia lub przesłać go do sądu zamiast aktu oskarżenia. Jeżeli w sprawie występuje również pokrzywdzony, prokurator musi uwzględnić również jego interesy.

Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator składa wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków zamiast aktu oskarżenia, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:

 • oskarżony przyznaje się do winy,
 • w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
 • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn, pod warunkiem, że:

 • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
 • oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,
 • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Dobrowolne poddanie się karze jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem dla oskarżonego. Kary i środki karne proponowane przez prokuratora są zazwyczaj znacznie surowsze niż te wymierzane przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Można zaryzykować stwierdzenie, że oskarżony, poddając się dobrowolnie karze, pozbawia się prawa do obrony.

Oskarżony może cofnąć zgodę na wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z prokuratorem kar lub innych środków najpóźniej na posiedzeniu, na którym rozpatrywany jest wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk. Jeżeli oskarżony cofnie zgodę na skazanie bez przeprowadzania rozprawy, sąd zwraca sprawę prokuratorowi. Prokurator następnie przesyła do sądu akt oskarżenia, a sprawa rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Jeżeli prokurator proponuje Ci dobrowolne poddanie się karze, nie podejmuj pochopnej decyzji! Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże Ci na każdym etape postępowania.

Jazda po alkoholu – statystyki

Jednostka podziału administracyjnego Przestępstwa stwierdzonePrzestępstwa wykryte% wykrycia
woj. dolnośląskie 4 9874 97499,7
woj. kujawsko-pomorskie 2 9002 89299,7
woj. lubelskie 3 3443 34099,9
woj. łódzkie 3 722 3 71099,7
woj. małopolskie 3 9653 964100
woj. mazowieckie (KWP z/s w Radomiu i KSP Warszawa)7 573 7 56299,8
woj. opolskie 1 4181 419100
woj. podkarpackie2 7332 732100,0
woj. podlaskie2 0062005100,0
woj. pomorskie2 9182 91099,7
woj. śląskie5 8035 801100
woj. świętokrzyskie1 7421 73699,7
woj. warmińsko-mazurskie 2 4852 48399,9
woj. wielkopolskie4 8234 81599,8
woj. zachodniopomorskie 3 0653 06399,9
Dane pochodzą ze strony: http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-drogowe/prowadzenie-pojazdu-w-s/122332,Prowadzenie-pojazdu-w-stanie-nietrzezwosci.html

Jeśli zależy Państwu na osobistym spotkaniu? Zapraszamy!

Obronca24h.pl
oddział GDAŃSK
Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk
Czynne całą dobę

Obronca24h.pl
oddział WARSZAWA
ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa
Czynne całą dobę

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń