JAZDA PO ALKOHOLU - JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY?

POMOC DLA ZATRZYMANYCH NA PROWADZENIU SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLUZADZWOŃ DZIAŁAMY W CAŁYM KRAJU, CAŁĄ DOBĘ

JAZDA PO ALKOHOLU – ADWOKAT art. 178a kk

W przypadku wykonywania zawodu wymagającego statusu „niekaralności” skazanie za samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się nie tylko z nałożeniem kary, ale także z odnotowaniem faktu skazania w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie prawa jazdy orzeczenie chociażby najniższej kary połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. A co za tym idzie wiąże się najczęściej z rozwiązaniem stosunku pracy, mianowania lub służby z osobą, która była skazana za prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

W przypadku kontroli drogowej, a następnie zatrzymania domniemanego sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu organy ścigania bardzo często proponują tzw. skazanie bez rozprawy z jednoczesnym przyznaniem się do winy. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne jednak dla… organów ścigania, a nie dla domniemanego sprawcy.

W przypadku kontroli drogowej – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Jeśli zostałeś zatrzymany prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – przestępstwo:

Stan nietrzeźwości:

  • powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu – wykroczenie:

Stan po użyciu alkoholu:

  • powyżej 0,1 do 0,25 alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

W momencie zatrzymania w powyższych okolicznościach zazwyczaj odbierane jest prawo jazdy. Następuje to w formie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydawanego przez właściwą miejscowo prokuraturę. Na takie postanowienie służy zażalenie. Jeśli istnieje potrzeba przygotowania zażalenia – prosimy o kontakt.

JAZDA PO PIJANEMU - ZABRANIE PRAWA JAZDY ZA ALKOHOL

Pomoc Prawna 24h Zadzwoń Teraz!

Jakie są kary za jazdę po alkoholu?

115 § 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KODEKS WYKROCZEŃ – Art. 87

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. (8) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. (9) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1

odzyskanie prawa jazdy po alkoholuUSTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY ODEBRANE ZA JAZDE PO ALKOHOLU

PROWADZIŁEŚ POD WPŁYWEM ALKOHOLU? ZADZWOŃ
DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Jazda po alkoholu może stanowić przestępstwo albo wykroczenie, w zależności od stężenia alkoholu u kierowcy w momencie zatrzymania go przez Policję. Przestępstwo stanowi prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila (lub jeśli kierowca ma więcej niż 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Art. 178a KK – Kara za jazdę po alkoholu

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art. 178a § 1 kk, grożą takie kary jak grzywna (wymierzana w stawkach dziennych i zależna od zarobków sprawcy), kara ograniczenia wolności (polegająca na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych) lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Pijanego kierowcę czekają również dodatkowe dolegliwości w postaci obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych) oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

 

Art 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń – jaka kara?

 

Co ciekawe, w razie ukarania za wykroczenie z art. 87 § 1 kw, sąd może w niektórych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 39 § 1 kw, „w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”.

 

Sąd może zdecydować się na odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na przykład wtedy, gdy obwiniony nie był dotychczas karany, okazał skruchę, a jego postawa i zachowanie uzasadniają przypuszczenie, że nie popełni już więcej przestępstwa lub wykroczenia. Odstąpienie jest prawdopodobne również wtedy, gdy obwiniony jedynie nieznacznie przekroczył dozwolony limit alkoholu (np. miał we krwi 0,22 promila).

Art 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń - Jazda Pod Wpływem Alkoholu

Zostałeś zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu? Zadzwoń Jak najszybciej!
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń