Jazda po alkoholu - Co grozi za jazdę po alkoholu Obronca24h

JAZDA PO ALKOHOLU

POMOC DLA ZATRZYMANYCH NA PROWADZENIU SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

JAZDA PO ALKOHOLU

POMOC DLA ZATRZYMANYCH NA PROWADZENIU SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU

JAZDA PO ALKOHOLU
PROCEDURA WEZWANIA OBROŃCY

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

 • UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

 • UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

 • ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

JAZDA PO ALKOHOLU – POMOC PRAWNA

 

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

JAZDA PO ALKOHOLU
JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU – CO GROZI ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2020 r.?

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko odpowiedzialność karna. Niekiedy znacznie dotkliwsza karą jest zakaz prowadzenia pojazdu. Za jazdę po pijanemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie niższy niż 3 lata. Jest to najniższy wymiar zakazu, jaki może być zasadzony. Sąd maksymalnie natomiast może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, aczkolwiek muszą być spełnione ku temu przesłanki. Oprócz zakazu możesz spodziewać się również konsekwencji finansowych. W szczególności możesz się spodziewać zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalne świadczenie to 5.000,00 zł., maksymalne to natomiast60.000,00 zł. Pamiętaj, że oprócz grzywny oraz świadczenia na fundusz możesz być zobowiązany również do zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. W sytuacji, gdy z twojej winy dojdzie do uszkodzenia cudzego pojazdu, za wszelkie naprawy będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 1 promil?

Za jazdę pod wpływem alkoholu do jednego promila alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku jazdy pod takim wpływem alkoholu istnieje ponadto szansa zastosowania warunkowego umorzenia, czyli zaniechanie ukarania pijanego kierowcy przez Sąd, i jedynie stwierdzenie jego winy. W tym przypadku dużo zależy od praktyki w danym Sądzie, postawy oskarżonego oraz innych okoliczności sprawy. Szczera skrucha kierowcy za jazdę po pijanemu w połączeniu z korzystnymi okolicznościami sprawy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania tej instytucji. W przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu okolicznościami przemawiającymi na korzyść oskarżonego będą z całą pewnością małe natężenie ruchu, brak widocznych objawów posiadania alkoholu w organizmie, dobre warunki na drodze czy też nieprzewożenie dzieci w samochodzie. Kluczowym elementem jest jednak jak najmniejsza ilość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 2 promile?

Za jazdę pod wpływem alkoholu (2 promile) również grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jednakże z praktyki należy stwierdzić, że Sądy w takim przypadku nie są skłonne do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W takim przypadku należy się liczyć, w najlepszym razie, z karą grzywny uzależnioną od naszej sytuacji majątkowej i przewinienia. Z całą pewnością za prowadzenie samochodu mając 2 promile alkoholu we krwi grozi znacznie surowsza kara niż w przypadku jazdy z 1 promilem alkoholu we krwi.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Przede wszystkim tak szybko jak to możliwe skontaktuj się z adwokatem. Prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo, albo wykroczenie, w zależności od tego, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, z kolei prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila. Ze stanem po użyciu alkoholu u kierowcy mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy w jego krwi znajduje się więcej niż 0,2 promila, ale nie więcej niż 0,5 promila alkoholu.Aby odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu, w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdu jeszcze obowiązuje należy złożyć wniosek do Sądu, który wydał wyrok. We wniosku tym zwracamy się o umożliwienie kierowania pojazdami wyposażonymi w tzw. alkolock’i. Taki wniosek można złożyć po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeśli Sad przychyli się do wniosku, będziesz mógł odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji lub też podejść do kontrolnego egzaminu(jeśli zakaz trwał co najmniej rok). Po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzona zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych poruszanie się samochodem jest popełnieniem nowego przestępstwa. Zgodnie z art 180a kk Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy za jazdę po pijanemu grozi więzienie?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk jedną z dopuszczalnych kar za popełnienie przestępstwa jest kara pozbawienia wolności do lat 2, więc zawsze istniej taka możliwość. Jednakże Jeśli jest to twój pierwszy zatarg z prawem, a szkodliwość twojego czynu nie była znaczna, istnieje szansa, że nie otrzymasz kary izolacyjnej, czyli właśnie pozbawienia wolności. Sad może zastosować jeszcze karę grzywny oraz karę ograniczenia wolności( np. prace społeczne). Co więcej, istnieje nawet szansa, że zostanie zastosowana wobec Ciebie instytucja warunkowego umorzenia, o której mowa powyżej. Jeśli jednak już miałeś zatarg z prawem Sąd może dojść do przekonania, że łagodniejsze kary nie przyniosły wobec Ciebie oczekiwanego rezultatu i sięgnie po karę pozbawienia wolności. Kierowcy którzy mieli wcześniej wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu muszą szczególnie się pilnować, gdyż istnieje przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu. W tym przypadku ryzyko zastosowania kary pozbawienia wolności jest znacznie większe.

Zabrane prawo jazdy za alkohol co dalej?

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu może trwać długie miesiące, a nawet lata. Jest wyjątkowo uciążliwy zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują samochodu w codziennym życiu (np. z uwagi na charakter wykonywanej pracy). Pewnym sposobem na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy może być instytucja przewidziana w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Polega na orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. blokadę alkoholową.
Wniosek, o którym mowa w art. 182a § 1 kkw, można złożyć dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku okres zatrzymania prawa jazdy sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania zakazu. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do sądu, który wyda wyrok w pierwszej instancji.

JAZDA PO PIJANEMU – CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

CO GROZI ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Art. 178a 1 KK jaka kara 2020?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi alternatywnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także wobec pijanego kierowcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 kw, za które grozi grzywna albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Blokada alkoholowa – wniosek

Wniosek o blokadę alkoholową sąd rozpoznaje na posiedzeniu. O terminie posiedzenia (jeżeli jest jawne) sąd zawiadamia skazanego i jego obrońcę. Zgodnie z art. 182a. § 1 kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.W razie nieuwzględnienia wniosku skazany i jego obrońca mają prawo do wniesienia zażalenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia albo doręczenia odpisu postanowienia w tej sprawie. Sąd drugiej instancji może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie albo uchylić je.
Jeżeli wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów zostanie uwzględniony przez sąd, należy się zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. Wydział komunikacji wydaje prawo jazdy z kodem 69. Osoby, które utraciły prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, obowiązane są do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Art 87 KW – zakaz prowadzenia pojazdów

Co ciekawe, w razie ukarania za wykroczenie z art. 87 § 1 kw, sąd może w niektórych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 39 § 1 kw, „w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Każdego dnia na polskich drogach policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierujących. Osób jadących „na podwójnym gazie” niestety nie brakuje pomimo licznych akcji i wyrywkowych kontroli drogowych przeprowadzanych przez Policję. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila. W razie skazania za czyn określony w art. 178a § 1 kk sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Pijany kierowca obowiązany jest też do zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych). W razie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne (natomiast w razie skazania za czyn z art. 178a § 1 kk sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów).
Inną korzyścią dla oskarżonego płynącą z warunkowego umorzenia postępowania jest dalsza możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Informacja o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się wprawdzie w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak nie jest tym samym co wpis do rejestru skazanych. Zaświadczenia o niekaralności nie uzyskają bowiem jedynie te osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu i wyrok ten nie uległ jeszcze zatarciu.

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie

Warunkowe umorzenie postępowania sąd może zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:
wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
A co jeśli oskarżony poddał się dobrowolnie karze i prokurator już przesłał do Sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn? Oskarżony może na szczęście zmienić zdanie i wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy. Należy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody może nastąpić najpóźniej na posiedzeniu, którego przedmiotem jest rozpatrzenie wniosku prokuratora z art. 335 kpk.
W przypadku wycofania przez oskarżonego na skazanie bez rozprawy, sprawa jest rozpatrywana już w trybie zwyczajnym. Oskarżony może wnieść np. o warunkowe umorzenie postępowania. Oczywiście najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Dzięki pomocy profesjonalnego obrońcy masz większą szansę na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania.

Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu?

Jazda po alkoholu jest jednym z częściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Każdego dnia policjanci zatrzymują dziesiątki nietrzeźwych kierujących. Warto pamiętać, że kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu zagraża nie tylko własnemu bezpieczeństwu, ale jest również poważnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.
Pijanemu kierowcy grozi odpowiedzialność karna – zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka też środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sąd zobowiązuje również sprawcę do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
W sprawie o jazdę po alkoholu prokurator lub policjant może złożyć podejrzanemu „propozycję nie do odrzucenia”, czyli dobrowolne poddanie się karze. O dobrowolnym poddaniu się karze mowa jest w art. 335 kpk. Prokurator występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek. Zgodnie z art 7 § 3 kk, występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Przykładem występku może być jazda po alkoholu.
Prokurator może złożyć wniosek z art. 335 kpk wraz z aktem oskarżenia lub przesłać go do sądu zamiast aktu oskarżenia. Jeżeli w sprawie występuje również pokrzywdzony, prokurator musi uwzględnić również jego interesy.
Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator składa wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków zamiast aktu oskarżenia, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:
oskarżony przyznaje się do winy,
w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.
W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn, pod warunkiem, że:
okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,
postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.
Dobrowolne poddanie się karze jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem dla oskarżonego. Kary i środki karne proponowane przez prokuratora są zazwyczaj znacznie surowsze niż te wymierzane przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Można zaryzykować stwierdzenie, że oskarżony, poddając się dobrowolnie karze, pozbawia się prawa do obrony.
Oskarżony może cofnąć zgodę na wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z prokuratorem kar lub innych środków najpóźniej na posiedzeniu, na którym rozpatrywany jest wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk. Jeżeli oskarżony cofnie zgodę na skazanie bez przeprowadzania rozprawy, sąd zwraca sprawę prokuratorowi. Prokurator następnie przesyła do sądu akt oskarżenia, a sprawa rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
Jeżeli prokurator proponuje Ci dobrowolne poddanie się karze, nie podejmuj pochopnej decyzji! Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże Ci na każdym etape postępowania.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

CO GROZI ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU

ZADZWOŃ PIERWSZA KONSULTACJA BEZPŁATNA

Kiedy można jechać po alkoholu?

Dopuszczalny limit alkoholu dla kierowców wynosi obecnie 0,2 promila we krwi. Za przekroczenie tego limitu przez kierującego pojazdem mechanicznym (czyli np. samochodem) grozi odpowiedzialność karna albo za wykroczenie. Jeżeli we krwi kierowcy stwierdzono od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu. Z kolei osoba, u której zawartość alkoholu we krwi jest wyższa niż 0,5 promila, znajduje się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, a jazda w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za przestępstwo, jakim jest jazda pod wpływem alkoholu, sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. W wielu przypadkach koszty postępowania wraz z opłatami zasądzane są od oskarżonego. Prowadzenie pojazdu mechanicznego jest zagrożone karą aresztu albo grzywną w wysokości nie niższej niż 50 złotych (art. 87 § 1 kw). Sąd dodatkowo orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu). Sąd zazwyczaj obciąża obwinionego kosztami postępowania.

Metabolizm alkoholu może być inny u każdej osoby i zależy od czynników takich jak wiek, płeć, wzrost czy waga. Innymi słowy, organizm każdej osoby może potrzebować więcej lub mniej czasu na wydalenie alkoholu. Dobre samopoczucie następnego dnia rano po zakrapianej imprezie nie zawsze oznacza całkowitego wytrzeźwienia. Jazda „na kacu” tym bardziej jest fatalnym pomysłem – pozostały w organizmie alkohol wraz z przykrymi objawami „syndromu dnia wczorajszego” znacząco zwiększają ryzyko spowodowania wypadku drogowego.

Co zrobić, aby uniknąć przykrej niespodzianki podczas kontroli drogowej? Kalkulatory trzeźwości są popularnym sposobem na sprawdzenie możliwego poziomu alkoholu we krwi. Wartości wyliczone przez kalkulator trzeźwości mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być podstawą decyzji o prowadzeniu samochodu. Lepszą metodą sprawdzenia stanu trzeźwości jest użycie alkomatu. Niewielkie urządzenia do użytku domowego są dostępne na rynku od wielu lat. Warto również udać się na najbliższy komisariat Policji celem przebadania się profesjonalnym alkomatem. Badanie alkomatem udostępnionym przez Policję jest całkowicie bezpłatne. Najbardziej wiarygodne wyniki można uzyskać poprzez badanie krwi na obecność alkoholu. Badanie krwi należy przeprowadzić w warunkach szpitalnych. Kierowca, który kwestionuje wynik badania alkomatem podczas kontroli drogowej, również może zażądać udania się do szpitala celem przeprowadzenia badania krwi na obecność alkoholu.

Jazda pod wpływem alkoholu – jak się bronić?

Jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem albo wykroczeniem. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu.

Prowadzenie samochodu po alkoholu może być również wykroczeniem. Wykroczenia określone w art. 87 § 1 kw dopuszcza się ten kierowca, który prowadzi pojazd mechaniczny (czyli np. samochód), mając od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi (oznacza to stan po użyciu alkoholu). Stan po użyciu alkoholu ma miejsce również wówczas, gdy w momencie zatrzymania alkomat wskaże od 0,1 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zgodnie z art. 87 § 1 kw, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu zagrożone jest karą aresztu lub grzywny w wysokości od 50 złotych. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu orzeka się również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Do policyjnych alkomatów powinno być załączone tzw. świadectwo legalizacji, które potwierdza, że alkomat jest w pełni sprawny i nadaje się do użytku. Badania techniczne alkomatu należy przeprowadzać co 6 miesięcy, ponieważ po upływie tego okresu świadectwo legalizacji traci swoją ważność. W razie braku takiego świadectwa albo jeżeli świadectwo legalizacji jest nieaktualne, badanie alkomatem przestaje być wiarygodne. Wątpliwości dotyczące stężenia alkoholu u kierowcy można rozwiać również przeprowadzając badanie krwi w szpitalu.

Może się zdarzyć, że alkomat wskaże 0,25 – 0,26 mg/l alkoholu. W tej sytuacji można powołać się na tzw. błąd pomiarowy. Policyjne alkomaty mogą wskazać stężenie niższe o 0,01 – 0,03 mg/l od rzeczywistego. W tej sytuacji sąd może zmienić kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie. Na błąd pomiarowy można powołać się również w przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosiło około 0,11 mg/l – wtedy sprawa może zakończyć się wydaniem wyroku uniewinniającego.

W sprawie o jazdę po alkoholu można postarać się o warunkowe umorzenie postępowania. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli oskarżony nie był dotychczas karany, a stężenie alkoholu w jego organizmie nie było znaczne. Sąd bierze pod uwagę również okoliczności popełnienia przestępstwa (szanse na warunkowe umorzenie mogą się pojawić np. jeżeli natężenie ruchu na drodze było niskie, a oskarżony przejechał krótki dystans). Warunkowe umorzenie następuje na okres próby od roku do 3 lat. Umarzając warunkowo postępowanie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu, sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę pod wpływem alkoholu?

Za jazdę pod wpływem alkoholu w Polsce grożą dość surowe kary. Jazda po alkoholu może być wykroczeniem albo przestępstwem. Ze stanem po użyciu alkoholu u kierowcy mamy do czynienia wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości oznacza, że stężenie alkoholu u kierowcy jest wyższe niż 0,5 promila. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. W myśl art. 87 § 1 kw,  kierowca prowadzący pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywnie  w wysokości co najmniej 50 złotych.

W sprawie o jazdę po alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Za przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat, z kolei za wykroczenie z art. 87 § 1 kw sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Okres zatrzymania prawa jazdy zaliczany jest na poczet orzeczonego środka karnego. Jeżeli nie doszło do zatrzymania prawa jazdy, skazany (lub ukarany) za jazdę po alkoholu ma obowiązek zwrotu dokumentu prawa jazdy. Do czasu wykonania tego zobowiązania okres wykonywania środka karnego nie biegnie.

Czy istnieje możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy? Okazuje się, ze tak. Zgodnie z art. 182a kkw, skazanemu przysługuje prawo ubiegania się o zmianę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (tzw. alkolocka), jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio (zwłaszcza w przypadku przestępstwa z art. 178a § 4 kk, czyli ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości) i był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat, to skazany również może złożyć stosowny wniosek. W razie warunkowego umorzenia postępowania karnego (w trybie art. 66 kk) sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat. Nie ma żadnych przeszkód, aby osoba, wobec której orzeczono warunkowe umorzenie, również złożyła wniosek o blokadę alkoholową (o ile oczywiście odbyła już co najmniej połowę zakazu).

W przypadku nieuwzględnienia przez Sąd wniosku o zmianę sposobu wykonywania środka karnego można złożyć zażalenie za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżane postanowienie. Termin na złożenie zażalenia jest nieprzekraczalny i wynosi 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie (jeżeli sąd orzekał na posiedzeniu niejawnym – termin na wniesienie zażalenia liczony jest od dnia doręczenia postanowienia).

Zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu (stanie nietrzeźwości)?<br />Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyło normę? Dowiedz się co Ci grozi według kodeksu karnego.

 

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU ADWOKAT

POMOC PRAWNA DLA ZATRZYMANYCH ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

JAZDA PO ALKOHOLU DOWIEDZ SIĘ JAKIE SĄ KARY W 2021

Jazda po alkoholu – statystyki

Jednostka podziału administracyjnego Przestępstwa stwierdzonePrzestępstwa wykryte% wykrycia
woj. dolnośląskie 4 9874 97499,7
woj. kujawsko-pomorskie 2 9002 89299,7
woj. lubelskie 3 3443 34099,9
woj. łódzkie 3 722 3 71099,7
woj. małopolskie 3 9653 964100
woj. mazowieckie (KWP z/s w Radomiu i KSP Warszawa)7 573 7 56299,8
woj. opolskie 1 4181 419100
woj. podkarpackie2 7332 732100,0
woj. podlaskie2 0062005100,0
woj. pomorskie2 9182 91099,7
woj. śląskie5 8035 801100
woj. świętokrzyskie1 7421 73699,7
woj. warmińsko-mazurskie 2 4852 48399,9
woj. wielkopolskie4 8234 81599,8
woj. zachodniopomorskie 3 0653 06399,9
Dane pochodzą ze strony: http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-drogowe/prowadzenie-pojazdu-w-s/122332,Prowadzenie-pojazdu-w-stanie-nietrzezwosci.html
 • Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem......

 • Wydajać wyrok skazujący wobec osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Artykuł 244 Kodeksu Karnego Zgodnie z treścią art. 244 k.k kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia......

 • Zatrzymania prawa jazdy dokonuje policja. Następnie w zależności od tego, czy ma się do czynienia z wykroczeniem, czy też z przestępstwem odpowiednio sąd albo prokurator wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnieść można zażalenie w terminie 7 dni od......

 • Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców w Polsce wynosi 0,2 promila. Stężenie to odpowiada 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Jazda po alkoholu może stanowić przestępstwo albo wykroczenie, w zależności od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy. Prowadzenie pojazdu mechanicznego......

 • W styczniu bieżącego roku gdyńscy policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierowców. Liczba ta wzrastała z kolejnymi miesiącami – w lutym zatrzymano 18 kierowców pod wpływem alkoholu, a w marcu – 30. Natomiast w kwietniu 2018 roku na terenie Gdyni doszło do 36 zatrzymań pijanych kierowców. Do......

 • Z całą pewnością wiesz, że nie można prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu. Zapewne też słyszałeś, że zakaz ten dotyczy również rowerów. Jednakże w kodeksie wykroczeń jak i kodeksie karnym nie zostało użyte sformułowanie „rower”. Zostało użyte natomiast sformułowanie pojazd inny niż mechaniczny. Czym jest inny pojazd,......

 • Popełnienie przestępstwa jazdy po alkoholu wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla kierującego. Jednym z najbardziej doskwierających jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Każdego dnia wielu kierowców zmaga się z problemem odzyskania prawa jazdy. Jak można odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym wpisie.......

 • W myśl art. 178a § 1 Kodeksu karnego, „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Ze stanem nietrzeźwości u kierowcy mamy......

 • Podlasie jest wyjątkowo ciekawym regionem Polski. Z pewnością warto odwiedzić na przykład Puszczę Białowieską, monaster w Supraślu czy zamek w Tykocinie. Natomiast okolice Suwałk są znane jako najzimniejszy rejon Polski. Niestety, w województwie podlaskim często dochodzi do wypadków drogowych. W 2017 roku Komenda Wojewódzka w......

 • W Bielsku-Białej i okolicach często dochodzi do zatrzymań pijanych kierowców. Około 14 lipca br. w okolicach Czechowic policjanci zatrzymali kierowcę mającego 1,5 promila alkoholu we krwi. W lipcu br. w Bielsku-Białej doszło do zatrzymania osoby prowadzącej samochód z 3 promilami we krwi. O prowadzeniu pojazdu......

 • W okresie od stycznia 2018 r. do maja 2018 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Policja zatrzymała 1036 osób, które popełniły przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W tym samym okresie ujawniono 867 przypadków wykroczenia z art.......

 • W lipcu bieżącego roku na terenie województwa śląskiego Policja zatrzymała 621 pijanych kierowców. To o 38 mniej niż w poprzednim miesiącu. Jeden z nich, ujęty przez chorzowskich policjantów, miał we krwi niespełna 3 promile alkoholu. Świadczymy pomoc prawną osobom z całego kraju. Obecnie nasze usługi......

 • W zeszłym tygodniu elbląska Policja zatrzymała kierowcę, który miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Kilka dni temu na terenie Elbląga ujęto nietrzeźwego kierującego, który miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. W dniu 26 lipca br. policjanci złapali 6 nietrzeźwych kierujących, którzy mieli od 0,6 do......

 • W lipcu bieżącego roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego policjanci zatrzymali 436 pijanych kierowców. Jednym z takich kierowców był mieszkaniec miejscowości Prostki, który prowadził ciągnik z niespełna 1,3 promila alkoholu we krwi. W połowie lipca w samym Ełku doszło do zatrzymania kierowcy, który prowadził samochód z......

 • Gdańsk jest miastem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów – zarówno tych z Polski, jak i cudzoziemców. Z pewnością warto zobaczyć Fontannę Neptuna, Dwór Artusa czy Ulicę Długą. W niewielkiej odległości od Gdańska znajdują się popularne kurorty nadmorskie. Niestety w sezonie wakacyjnym wzrasta liczba pijanych kierowców.......

 • Zgodnie z danymi statystycznymi udostępnionymi przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach, w roku 2012 gliwiccy policjanci zatrzymali aż 901 nietrzeźwych kierowców. Rok później liczba ta spadła – na jeździe po alkoholu złapano łącznie 792 osób. Natomiast w roku 2014 Policja ujęła na terenie Gliwic w......

 • Na terenie województwa śląskiego w czerwcu 2018 zatrzymano 659 nietrzeźwych kierujących. W ostatni weekend czerwca bieżącego roku w Katowicach przeprowadzono akcję „Bezpieczny Weekend – Pierwszy Weekend Wakacji”, podczas którego policjanci ujęli 11 pijanych kierowców. Prowadzenie pojazdu „na podwójnym gazie” stanowi jedno z najczęściej popełnianych przestępstw......

 • W województwie świętokrzyskim w 2017 roku zatrzymano 3839 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Liczba pijanych kierowców wzrosła – w roku 2016 zatrzymano jedynie 3604 osób prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. W 2013 roku na świętokrzyskich drogach Policja zatrzymała aż......

 • Według statystyk KWP w Krakowie, w czerwcu 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zatrzymano 584 nietrzeźwych kierowców. W okresie ostatnich kilku lat najwięcej pijanych kierowców zatrzymano w dniach 3-5 lipca 2015 roku – policjanci zatrzymali wówczas około 150 osób. Zdarzały się sytuacje, że kierowcy będący......

 • W województwie lubelskim każdego dnia Policja zatrzymuje kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. W maju 2018 roku na lubelskich drogach policjanci zatrzymali 417 nietrzeźwych kierowców. Natomiast w czerwcu 2018 liczba ta wzrosła – za jazdę po pijanemu zatrzymano aż 520 osób. Za jazdę po pijanemu......

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń