Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Jazda po alkoholu wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Jeżeli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu, to popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila (albo jeżeli w wydychanym powietrzu znajduje się od 0,1 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Z kolei prowadzenie pojazdu mechanicznego (jako pojazd mechaniczny ustawodawca uznaje m.in. samochód) w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 178a § 1 kk. Jako stan nietrzeźwości należy rozumieć sytuację, w której stężenie alkoholu we krwi kierowcy jest wyższe niż 0,5 promila (albo jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu jest większe niż 0,25 mg/l).

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo kara grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych (art. 87 § 1 kw). Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, ale nieprzekraczający 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Jazda pod wpływem alkoholu – kolizja

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 86 § 1 kw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu wskutek niezachowania należytej ostrożności grozi kara grzywny. Za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości sprawca odpowiada zarówno za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, jak i za wykroczenie określone w art. 86 § 1 kw.

Inną kwalifikację prawną należy przyjąć w przypadku, gdy sprawca kolizji nie znajdował się w stanie nietrzeźwości, lecz w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku zastosowanie ma jedynie art. 86 § 2 kw. W myśl tego przepisu, za spowodowanie kolizji drogowej w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Od kolizji należy odróżnić wypadek drogowy. Zgodnie z definicjami podanymi w Zarządzeniu nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych, kolizją jest zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne. Natomiast wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia. Spowodowanie wypadku jest przestępstwem z art. 177 kk. Za spowodowanie wypadku wskutek (również nieumyślnego) naruszenia zasad w ruchu drogowym, w którym inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (zamiast tej kary sąd może orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności – art. 37a kk). Nietrzeźwy sprawca wypadku będzie więc odpowiadał na podstawie art. 177 kk oraz art. 178a § 1 kk, a sprawca wypadku znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu odpowie za przestępstwo z art. 177 kk oraz wykroczenie z art. 87 § 1 kk.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń