Wysokość kary za jazdę po alkoholu

Na pewno zauważyłeś, że określając karę, ustawodawca często stosuje różne jej rodzaje. Przykładowo wymieniona jest w normie, że sąd może zastosować grzywnę, karę ograniczenia wolności lub też jej pozbawienia. Różne są też jej granice, zwłaszcza w karze pozbawienia wolności. Przykładowo za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178b k.k. ustawodawca przewidział możliwość zastosowania kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Rozbieżność w tym przypadku już jest bardzo duża. Na jakiej podstawie jedna osoba zostaje skazana na minimalną karę, a druga na maksymalną?

Kara za jazdę po alkoholu – co ma na nią wpływ?

Podstawą do oceny, jaka kara powinna być zastosowana oraz jej wysokość, jest art. 53 kodeksu karnego. Zgodnie z nim Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Ponadto Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Jak widać jest cała masa wytycznych, które Sąd musi wziąć pod uwagę. Jednakże nie bez powodu ustawodawca na pierwszym miejscu wspomniał, że Sąd wymierza karę wobec swojego uznania. To właśnie Sąd jako osoba posiadająca opinię zarówno ze strony sprawcy, pokrzywdzonego, jaki i oskarżyciela, posiada największą wiedzę w zakresie danej sprawy. Cała reszta wytycznych ma na celu wskazanie jakie okoliczności Sąd powinien wziąć pod szczególną uwagę. Oraz zakreślić granicę jego swobodnej oceny.

W przypadku jazdy po pijanemu najczęściej pierwszą rzeczą, na jaką zwraca uwagę Sąd jest ilość alkoholu w jakiej oskarżony prowadził pojazd. Z doświadczenia na salach rozpraw wynika, że sędziowie widząc, że oskarżony jeździł samochodem, mając we krwi ponad 1 promil alkoholu nie są skłoni stosować warunkowego umorzenia przestępstwa. Jeśli w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu kierowca spowodował szkodę lub uszczerbek na zdrowiu osoby, duże znaczenie będzie miało to, czy kierowca naprawił szkodę. Również wcześniejsza karalność będzie miała duże znaczenie. Jeśli już któryś raz zostałeś złapany na jeździe pod wpływem alkoholu, to nie licz, że Sąd będzie do ciebie przychylny.

Jak widzisz, jest cała masa okoliczności, które mogą mieć wpływ na twoją karę, a o których często nie masz wiedzy. Dlatego tak ważne jest, abyś miał wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który przedstawi przed Sądem wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na niski wymiar kary dla Ciebie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń