Jazda po alkoholu w Rzeszowie i w województwie podkarpackim

W maju bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego zatrzymano 333 nietrzeźwych kierowców. Natomiast w czerwcu 2018 r. liczba ta nieznacznie wzrosła – 335 osób zostało zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości. Z kolei w pierwszej połowie  lipca 2018 r. policjanci złapali 177 osób jeżdżących po alkoholu.

Jazda po alkoholu Rzeszów

Za jazdę po pijanemu grożą surowe kary (zwłaszcza finansowe) oraz utrata prawa jazdy na długie lata. Prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za popełnienie tego czynu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W sprawach o przestępstwo z art. 178a § 1 kk sądy najczęściej wymierzają karę grzywny. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd może orzec minimalnie 10 stawek dziennych grzywny, jednak nie więcej niż 540 stawek. Przy ustalaniu wysokości stawki dziennej sąd bierze pod uwagę takie czynniki jak dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Wysokość jednej stawki dziennej nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 tys. złotych.

Po uprawomocnieniu się wyroku skazany obowiązany jest uiścić grzywnę w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku. Grzywna może okazać się nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do aktualnej sytuacji materialnej skazanego. Ustawodawca zaproponował pewne rozwiązanie tego problemu. Grzywna może być rozłożona na raty, w przypadku gdy natychmiastowe wykonanie kary mogłoby pociągnąć dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (art. 49 Kodeksu karnego wykonawczego). Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na okres nieprzekraczający jednego roku (licząc od daty wydania pierwszego postanowienia w przedmiotowej sprawie). W szczególnie uzasadnionych przypadkach grzywna może być rozłożona na raty na okres do 3 lat.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty składa się w formie pisemnej do sądu, który wydał wyrok w I instancji. W sprawie o rozłożenie grzywny na raty sąd orzeka na posiedzeniu. W razie nieuwzględnienia wniosku można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia. Mieszkańcom Rzeszowa oraz okolic gwarantujemy profesjonalną opiekę prawną. Pamiętaj, że masz prawo do korzystania z pomocy obrońcy niezależnie od aktualnego etapu postępowania. Pomożemy Ci zarówno przed wydaniem prawomocnego wyroku (w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym), jak i po jego wydaniu (w postępowaniu wykonawczym). Dzięki wsparciu adwokata lub radcy prawnego zwiększy się Twoja szansa na uzyskanie korzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia Sądu.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń