Czy jako rodzic muszę być poinformowana o skierowaniu sprawy przez szkołę do Sądu Rodzinnego? Odpowiada adwokat

Twoje dziecko zostało oskarżone o stosowanie przemocy szkolnej wobec rówieśnika. Szkoła postanowiła zgłosić to do Sądu Rodzinnego w celu zastosowania środków wychowawczych wobec niego. Dziecko doskonale o tym wiedziało, jednak ze strachu nie powiedziało o tym. Szkoła natomiast nie poinformowała bezpośrednio o tym rodziców. Czy postąpiła słusznie? Czy może być w ogóle sytuacja, że rodzić nie będzie wiedzieć o toczącym się wobec jego dziecka postępowaniu? Na to pytanie odpowie dziś adwokat. Zapraszam.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, to nie istnieje żaden przepis przymuszający szkołę do poinformowania rodzica o takim zawiadomieniu. Obowiązek taki może wynikać np. z regulaminu szkoły, jednak jest to indywidualna decyzja szkoły, czy wprowadzi takie rozwiązanie. Należy jednak z całą stanowczością uznać, że takie działanie powinno być standardem, zwłaszcza biorąc pod uwagę pieczę, jaką sprawuje rodzic nad dzieckiem.

Czy jednak może dojść do sytuacji, że rodzic nie będzie wiedzieć o toczącym się postępowaniu? Taka sytuacja nie ma prawa się zdarzyć. Artykuł 23 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich stwierdza, że rodziców lub opiekuna zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie nieletniego, a o ukończeniu postępowania – jeżeli orzeczenie kończące postępowanie nie było im doręczone. Nawet jeśli jakimś sposobem rodzic nie zostanie poinformowany o wszczęciu postępowania, to w trakcie postępowania kurator będzie przeprowadzać wywiad środowiskowy, na który w przeważającej mierze składa się również kontakt z rodzicami. W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców albo opiekuna, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień nieletniego, sąd rodzinny zleca kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Warto zaznaczyć również, że nawet jeśli to nie szkoła zgłosiła sprawę do Sądu rodzinnego to może ona być poinformowana o postępowaniu. Zgodnie z art. 23 § 1 psn o wszczęciu i ukończeniu postępowania w sprawie nieletniego można zawiadomić szkołę, do której nieletni uczęszcza, odpowiednią instytucję państwową, społeczną lub jednostkę samorządową, w szczególności powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego.
Jak widzisz, szkoła nie ma obowiązku poinformować Ciebie o zgłoszeniu sprawy do Sądu. Obowiązek taki ciąży jednak na Sądzie. Ponadto Sąd może poinformować odpowiednie podmioty o toczącym się postępowaniu.

Jeśli twoje dziecko ma zatarg z prawem zgłoś się do nas. Otoczymy je najwyższej jakości opieką prawną.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń