Stalking, czyli przestępstwo z art. 190a kk – co należy wiedzieć? Odpowiada adwokat.

Niniejszy artykuł dotyczy uporczywego nękania, czyli przestępstwa z art. 190a kk. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest uporczywe nękanie (stalking) i co grozi za popełnienie tego przestępstwa, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Życzę przyjemnej lektury.

1. Jaką karą zagrożone jest przestępstwo stalkingu z art. 190a kk?

Zgodnie z art. 190a § 1 kk, kto poprzez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej (w rozumieniu Kodeksu karnego może to być małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dzieci, rodzeństwo itp.) wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze do lat 3. Zgodnie z art. 190a § 2 kk tej samej karze podlega ten, kto podszywając się pod inną osobę wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Za uporczywe nękanie sąd orzeka karę więzienia na maksymalnie 3 lata. Ustawodawca w art. 190a kk nie sprecyzował, jaka jest najniższa możliwa kara za stalking. Zgodnie z art. 37 kk, kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc. Może się więc zdarzyć, że sąd wymierzy Ci karę więzienia nieprzekraczającą roku. W takim przypadku może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby. Jeżeli jesteś oskarżony lub podejrzany w sprawie o stalking, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Adwokat i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem pomoże Ci uzyskać najbardziej korzystny dla Ciebie wyrok.

2. Co mi grozi za nękanie, jeżeli moja ofiara próbowała się zabić?

Zgodnie z art. 190a § 3 kk, jeżeli następstwem uporczywego nękania lub podszycia się pod inną osobę jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze od roku do lat 10. Jak pewnie zauważyłeś, rozpiętość kary w tym przypadku jest znaczna i jej wymiar w dużym stopniu zależy od okoliczności popełnienia czynu oraz zebranych w toku postępowania dowodów.

3. Kiedy mamy do czynienia ze stalkingiem?

Uporczywe nękanie jest celowym i długotrwałym działanie skierowanym przeciwko drugiej osobie. Jest to ciąg natrętnych i przykrych dla ofiary zachowań sprawcy, w wyniku których u nękanego pojawia się strach i poczucie zagrożenia. Stalking może skutecznie zniszczyć spokojne życie ofiary. Do zachowań, które można uznać za stalkowanie, możemy zaliczyć nachodzenie ofiary w jej domu lub w pracy, wielokrotne telefony (zwłaszcza w porze nocnej), nękanie smsami lub mailami czy wysyłanie ofierze niechcianych prezentów. Często stalker nękając inną osobę, popełnia jednocześnie inne przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego. Są nimi najczęściej groźby karalne (o których mowa w art. 190 kk), naruszenie miru domowego (art. 193 kk), zniewaga (art. 216 kk) czy naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk).

4. Mój były mąż nie może pogodzić się z naszym rozwodem. Nachodzi mnie w domu i w pracy, cały czas do mnie dzwoni, nęka mnie SMSami. Co powinnam zrobić?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zachowanie sprawcy jest uporczywym nękaniem czy innym przestępstwem. Pamiętaj więc o zebraniu dowodów, które później mogą odegrać kluczową rolę w postępowaniu przed sądem – mogą to być np. nagrane rozmowy telefoniczne, smsy, maile, listy czy podejrzane przesyłki. Postępowanie w sprawie o stalking wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, iż organ ścigania (prokurator lub Policja) nie może podjąć niezbędnych kroków, dopóki nie złożysz wniosku o ściganie.

5. Mój brat jest oskarżony w sprawie o uporczywe nękanie sąsiadki. Znajduje się on pod stałą opieką psychiatry, ponieważ cierpi na schizofrenię. Czy jego choroba może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy?

Kwestię niepoczytalności sprawcy reguluje art. 31 kk. Nie popełnia przestępstwa ten, kto w wyniku choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie był w stanie pokierować swoim postępowaniem w czasie popełnienia czynu lub nie mógł zrozumieć znaczenia swojego czynu. W takim przypadku sąd umarza postępowanie i może orzec jedynie środek zabezpieczający w postaci np. pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Jeżeli poczytalność sprawcy była w momencie popełnienia przestępstwa znacznie ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Jeżeli sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, w wyniku czego jego poczytalność została wyłączona lub ograniczona, nie można stosować przepisów art. 31 § 1 i 2.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń