Jakie środki może zastosować Sąd w stosunku do sprawcy przemocy w szkole, który ma poniżej 13 roku życia?

Prawo karne nie przewiduje możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę poniżej 13 roku życia. W świetle ustawodawstwa osoba taka jest zdemoralizowana, ale nie ma możliwości zasądzenia wobec niej wyroku skazującego. Podobna sytuacja dotyczy osób między 13 a 17 rokiem życia, z tym, że osoba taka już może popełnić przestępstwo, jednakże sąd winien kierować się przede wszystkim wychowaniem i zresocjalizowaniem sprawcy. W tym celu ustawodawca wprowadził do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich katalog środków, służących wychowaniu nieletniego.

Zgodnie z art. 6 wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 1. udzielić upomnienia;
 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. zastosować nadzór kuratora;
 6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
 9. orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 11. zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Powyższe środki mają relatywnie łagodny charakter. Dla sprawców poważniejszych czynów lub też najbardziej zdemoralizowanych przewidziano możliwość umieszczenia w zakładzie poprawczym.

Jeśli twoje dziecko padło ofiarą przemocy w szkole lub zostało o nią oskarżone to zgłoś się do nas. Nasz wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych specjalizujący się w tego typu zagadnieniach otoczy cię najwyższej jakości opieką prawną.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń