Jazda po alkoholu w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zgodnie z danymi statystycznymi Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, w roku 2012 w Zielonej Górze zatrzymano 142 nietrzeźwych kierowców, natomiast w 2013 roku na jeździe po alkoholu złapano 146 takich osób. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną opiekę prawną mieszkańcom Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz całego województwa lubuskiego. Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych specjalizuje się w sprawach o prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Jazda po alkoholu – Adwokat Zielona Góra

Maksymalne dozwolone stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wynosi 0,2 promila. Jeżeli w organizmie prowadzącego pojazd znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że dany kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy we krwi kierującego pojazdem znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu (lub jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi rośnie i prowadzi do przekroczenia wartości 0,5 promila).

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto pijany kierowca traci prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Sąd orzeka również obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za czyn określony w art. 87 § 1 kw grozi kara aresztu lub grzywna w wysokości co najmniej 50 złotych. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli wyrok sądu jest Twoim zdaniem zbyt surowy, pomożemy Ci się od niego odwołać. Termin na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym jest zawity i wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem. Z kolei w sprawie o wykroczenie apelację można wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Uzasadnienie wyroku jest sporządzane i doręczane na pisemny wniosek prokuratora lub oskarżonego (lub jego obrońcy) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Apelacja powinna spełniać wymogi formalne przewidziane dla pisma procesowego, które wymienione są w art. 119 § 1 kpk:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  • treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  • data i podpis składającego pismo.

Ponadto niezbędnymi elementami apelacji są wskazanie zaskarżanego wyroku, sformułowane zarzuty oraz żądania. Należy również wskazać rodzaj apelacji – apelacja karna może być zwrócona przeciwko całości wyroku (co do winy), przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych (co do kary) albo przeciwko całości rozstrzygnięcia o środków karnych (co do środków karnych). Do apelacji należy załączyć po jednym odpisie dla każdej ze stron przeciwnych. Apelację składa się do sądu, który orzekł w pierwszej instancji. Prezes sądu dokonuje wstępnej kontroli wniesionej apelacji.

Jeżeli apelacja spełnia wymogi formalne, o przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora, obrońców i pełnomocników oraz strony. Akta sprawy są bez zbędnej zwłoki przesyłane do sądu drugiej instancji. W przypadku, gdy prokurator również złożył apelację, do zawiadomienia dołącza się także odpis apelacji prokuratora. Sąd drugiej instancji po otrzymaniu akt wyznacza termin rozprawy odwoławczej i zawiadamia o nim strony.

Sąd odwoławczy może:

  • utrzymać w mocy wyrok pierwszej instancji,
  • uchylić wyrok w całości lub w części,
  • zmienić wyrok pierwszej instancji.

Sąd utrzymuje w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, jeżeli uzna, że brak jest podstaw do uchylenia bądź zmiany wyroku. Natomiast po uchyleniu zaskarżonego wyroku, sąd II instancji przekazuje go sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli sąd drugiej instancji stwierdzi niedopuszczalność postępowania karnego, to uchyla wyrok i umarza postępowanie. Zmiana wyroku następuje, jeżeli zaistniały nowe, nieznane okoliczności mające wpływ na treść wyroku.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń