Zielona Góra

Jazda po alkoholu w Zielonej Górze i województwie lubuskim

JAZDA PO WPŁYWEM ALKOHOLU - ADWOKAT
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Zgodnie z danymi statystycznymi Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, w roku 2012 w Zielonej Górze zatrzymano 142 nietrzeźwych kierowców, natomiast w 2013 roku na jeździe po alkoholu złapano 146 takich osób. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną opiekę prawną mieszkańcom Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz całego województwa lubuskiego. Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych specjalizuje się w sprawach o prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Jazda po alkoholu – Adwokat Zielona Góra

Maksymalne dozwolone stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wynosi 0,2 promila. Jeżeli w organizmie prowadzącego pojazd znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że dany kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy we krwi kierującego pojazdem znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu (lub jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi rośnie i prowadzi do przekroczenia wartości 0,5 promila).

ADWOKAT 24H / 7 DNI W TYGODNIU!
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
MASZ PYTANIA? SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto pijany kierowca traci prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Sąd orzeka również obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za czyn określony w art. 87 § 1 kw grozi kara aresztu lub grzywna w wysokości co najmniej 50 złotych. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli wyrok sądu jest Twoim zdaniem zbyt surowy, pomożemy Ci się od niego odwołać. Termin na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym jest zawity i wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem. Z kolei w sprawie o wykroczenie apelację można wnieść w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Uzasadnienie wyroku jest sporządzane i doręczane na pisemny wniosek prokuratora lub oskarżonego (lub jego obrońcy) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Apelacja powinna spełniać wymogi formalne przewidziane dla pisma procesowego, które wymienione są w art. 119 § 1 kpk:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  • treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  • data i podpis składającego pismo.

Ponadto niezbędnymi elementami apelacji są wskazanie zaskarżanego wyroku, sformułowane zarzuty oraz żądania. Należy również wskazać rodzaj apelacji – apelacja karna może być zwrócona przeciwko całości wyroku (co do winy), przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych (co do kary) albo przeciwko całości rozstrzygnięcia o środków karnych (co do środków karnych). Do apelacji należy załączyć po jednym odpisie dla każdej ze stron przeciwnych. Apelację składa się do sądu, który orzekł w pierwszej instancji. Prezes sądu dokonuje wstępnej kontroli wniesionej apelacji.

Jeżeli apelacja spełnia wymogi formalne, o przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora, obrońców i pełnomocników oraz strony. Akta sprawy są bez zbędnej zwłoki przesyłane do sądu drugiej instancji. W przypadku, gdy prokurator również złożył apelację, do zawiadomienia dołącza się także odpis apelacji prokuratora. Sąd drugiej instancji po otrzymaniu akt wyznacza termin rozprawy odwoławczej i zawiadamia o nim strony.

Sąd odwoławczy może:

  • utrzymać w mocy wyrok pierwszej instancji,
  • uchylić wyrok w całości lub w części,
  • zmienić wyrok pierwszej instancji.

Sąd utrzymuje w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, jeżeli uzna, że brak jest podstaw do uchylenia bądź zmiany wyroku. Natomiast po uchyleniu zaskarżonego wyroku, sąd II instancji przekazuje go sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli sąd drugiej instancji stwierdzi niedopuszczalność postępowania karnego, to uchyla wyrok i umarza postępowanie. Zmiana wyroku następuje, jeżeli zaistniały nowe, nieznane okoliczności mające wpływ na treść wyroku.

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?
CZYTANIE NIC NIE DA! ZADZWOŃ DO SPECJALISTÓW
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01


Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń

Jako Kancelaria karna jesteśmy cały czas otwarci. Prawo karne nie podlega kwarantannie. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zatrzymała Państwa Policja, mają Państwo wezwanie na przesłuchanie, zbliża się termin rozprawy - będziemy tam z Państwem osobiście. Gdy potrzebują Państwo pomocy - prosimy bezzwłocznie o kontakt mailowy lub telefoniczny. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Telefon: 22 270 63 01
Email: kontakt@obronca24h.pl

Z wyrazami szacunku
Zespół Kancelarii Obronca24h.pl