Inny pojazd, a jazda po alkoholu. Czym jest inny pojazd w prawie karnym?

Z całą pewnością wiesz, że nie można prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu. Zapewne też słyszałeś, że zakaz ten dotyczy również rowerów. Jednakże w kodeksie wykroczeń jak i kodeksie karnym nie zostało użyte sformułowanie „rower”. Zostało użyte natomiast sformułowanie pojazd inny niż mechaniczny. Czym jest inny pojazd, o którym mowa w kodeksie wykroczeń? Wiedza ta z całą pewnością może Ci się przydać, ze względu na fakt, że możesz nieświadomie poruszać się tym „innym pojazdem” pod wpływem alkoholu, co jest wykroczeniem i rodzi ze sobą konsekwencje karne.

Definicja pojazdu innego niż mechaniczny pojawia się w kodeksie wykroczeń, w artykule 87 § 1a , który penalizuje poruszanie się po drodze publicznej, w strefie zamieszkałej lub w strefie ruchu innym pojazdem, niż określony w § 1, czyli właśnie pojazdem mechanicznym.

Z tzw. „innym pojazdem” jest bardzo podobny problem, co z pojazdem mechanicznym. Otóż brak jest jednoznacznej definicji, poprzez którą moglibyśmy jednoznacznie ustalić, czy dany pojazd zaliczany jest do grupy pojazdów mechaniczny, ”innych pojazdów” lub też, czy w ogóle nie jest pojazdem w myśl przepisów karnych. W określeniu definicji pojazdu innego niż mechaniczny może nam pomóc właśnie definicja pojazdu mechanicznego. W dużym uproszczeniu za taki pojazd uznaje się pojazd, wyposażony w silnik mechaniczny, którego pojemność skokowa wynosi co najmniej 50 cm3. Można więc przyjąć, że pojazdem o którym mowa w § 1a jest pojazd niewyposażony w silnik mechaniczny, albo posiadający silnik mechaniczny o pojemności poniżej 50 cm3. Za sztandarowy przykład pojazdu „innego” służy rower. Warto przypomnieć, że jeszcze do 2013 roku jazda rowerem pod wpływem alkoholu była przestępstwem. Obecnie za taki czyn grozi jedynie areszt lub grzywna nie niższa niż 50 zł. Innymi przykładami z tej kategorii pojazdów są np. różnego rodzaju dorożki, pojazdy zbliżone konstrukcją do roweru, deskorolki, longboardy.

Jeszcze większy problem pojawia się podczas ustalania tego, czy rolki lub wrotki są pojazdami. Pomocniczo może pomóc nam definicja z art. 2 pkt 31 ustawy prawo o ruchu drogowym, która za pojazd uznaje środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Na podstawie tej definicji można uznać np. rolki za pojazd. Należy mieć na uwadze, że definicja ta może być stosowana jedynie pomocniczo, gdyż znajduje się w innej ustawie niż kodeks wykroczeń. Kwestię tę należy więc uznać za jeszcze nierozwiązaną.

Musisz również pamiętać, że popełnia wykroczenie wyłącznie osoba, która ten inny pojazd kieruje. Jeśli więc jedziesz pijany rowerem popełniasz wykroczenie. Jednakże kiedy ten rower tylko prowadzisz, to nie popełniasz powyższego wykroczenia. W tej chwili jesteś traktowany jako pieszy.

Istotną różnicą w kwestii pojazd mechaniczny-pojazd inny niż mechaniczny, jest to, że w przypadku wykroczenia jakim jest  jazda po pijanemu pojazdem mechanicznym, Sąd musi wymierzyć obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przymusu takiego nie ma natomiast w przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu pojazdów innych niż mechaniczne.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń