JAZDA PO WPŁYWEM ALKOHOLU - ADWOKAT
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Jazda pod wpływem alkoholu – 1 promil konsekwencje

Za jazdę pod wpływem alkoholu do jednego promila alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku jazdy pod takim wpływem alkoholu istnieje ponadto szansa zastosowania warunkowego umorzenia, czyli zaniechanie ukarania pijanego kierowcy przez Sąd, i jedynie stwierdzenie jego winy. W tym przypadku dużo zależy od praktyki w danym Sądzie, postawy oskarżonego oraz innych okoliczności sprawy. Szczera skrucha kierowcy za jazdę po pijanemu w połączeniu z korzystnymi okolicznościami sprawy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania tej instytucji. W przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu okolicznościami przemawiającymi na korzyść oskarżonego będą z całą pewnością małe natężenie ruchu, brak widocznych objawów posiadania alkoholu w organizmie, dobre warunki na drodze czy też nieprzewożenie dzieci w samochodzie. Kluczowym elementem jest jednak jak najmniejsza ilość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 2 promile?

Za jazdę pod wpływem alkoholu (2 promile) również grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jednakże z praktyki należy stwierdzić, że Sądy w takim przypadku nie są skłonne do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W takim przypadku należy się liczyć, w najlepszym razie, z karą grzywny uzależnioną od naszej sytuacji majątkowej i przewinienia. Z całą pewnością za prowadzenie samochodu mając 2 promile alkoholu we krwi grozi znacznie surowsza kara niż w przypadku jazdy z 1 promilem alkoholu we krwi.

Jazda po pijanemu – konsekwencje

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko odpowiedzialność karna. Niekiedy znacznie dotkliwsza karą jest zakaz prowadzenia pojazdu. Za jazdę po pijanemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie niższy niż 3 lata. Jest to najniższy wymiar zakazu, jaki może być zasadzony. Sąd maksymalnie natomiast może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, aczkolwiek muszą być spełnione ku temu przesłanki. Oprócz zakazu możesz spodziewać się również konsekwencji finansowych. W szczególności możesz się spodziewać zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalne świadczenie to 5.000,00 zł., maksymalne to natomiast60.000,00 zł. Pamiętaj, że oprócz grzywny oraz świadczenia na fundusz możesz być zobowiązany również do zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. W sytuacji, gdy z twojej winy dojdzie do uszkodzenia cudzego pojazdu, za wszelkie naprawy będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Jazda po alkoholu – jak odzyskać prawo jazdy?

Aby odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu, w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdu jeszcze obowiązuje należy złożyć wniosek do Sądu, który wydał wyrok. We wniosku tym zwracamy się o umożliwienie kierowania pojazdami wyposażonymi w tzw. alkolock’i. Taki wniosek można złożyć po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeśli Sad przychyli się do wniosku, będziesz mógł odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji lub też podejść do kontrolnego egzaminu(jeśli zakaz trwał co najmniej rok). Po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzona zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych poruszanie się samochodem jest popełnieniem nowego przestępstwa. Zgodnie z art 180a kk Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Zatrzymane prawo jazdy za alkohol

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania

W przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a kk, czyli jazdę pod wpływem alkoholu Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Jest to o tyle istotne, że po uprawomocnieniu wyroku sprawca w dalszym ciagu może uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Warunkowe umorzenie może być zastosowane, jeśli za dane przestępstwo nie grozi kara wyższa niż 5 lat pozbawienia wolności, okoliczności nie budzą wątpliwości, sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne, wina i społeczna szkodliwość nie są znaczne, postawa i właściwości sprawcy dają podstawy do uznania, że już nie naruszy porządku prawnego. Warunkowe umorzenie jest instytucją uznaniową. To od Sędziego zależy, czy uzna, że społeczna szkodliwość danego czynu nie jest znaczna. Bardzo dużo zależy od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od ilości alkoholu w jakich sprawca prowadził pojazd. Z doświadczenia wynika, że prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu mając powyżej 1 promila alkoholu we krwi Sady bardzo niechętnie stosują instytucję warunkowego umorzenia.

Czy za jazdę po pijanemu grozi więzienie?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk jedną z dopuszczalnych kar za popełnienie przestępstwa jest kara pozbawienia wolności do lat 2, więc zawsze istniej taka możliwość. Jednakże Jeśli jest to twój pierwszy zatarg z prawem, a szkodliwość twojego czynu nie była znaczna, istnieje szansa, że nie otrzymasz kary izolacyjnej, czyli właśnie pozbawienia wolności. Sad może zastosować jeszcze karę grzywny oraz karę ograniczenia wolności( np. prace społeczne). Co więcej, istnieje nawet szansa, że zostanie zastosowana wobec Ciebie instytucja warunkowego umorzenia, o której mowa powyżej. Jeśli jednak już miałeś zatarg z prawem Sąd może dojść do przekonania, że łagodniejsze kary nie przyniosły wobec Ciebie oczekiwanego rezultatu i sięgnie po karę pozbawienia wolności. Kierowcy którzy mieli wcześniej wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu muszą szczególnie się pilnować, gdyż istnieje przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu. W tym przypadku ryzyko zastosowania kary pozbawienia wolności jest znacznie większe.
JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY?
UTRACONE PRAWO JAZDY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? POMOŻEMY JE ODZYSKAĆ!

22 270 63 01

Na ile zabierają prawo jazdy za alkohol 1 promil

Jazda po alkoholu mając we krwi 1 promil alkoholu jest przestępstwem. Sad ma obowiązek zastosować wobec takiego sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Minimalnym okresem na jaki może być orzeczony zakaz to 3 lata. Sąd może również dożywotnio odebrać uprawnienie do kierowania pojazdem. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli zastosowano wobec Ciebie warunkowe umorzenie. W takiej sytuacji może zostać zastosowany wobec Ciebie dwuletni lub roczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, Sad może również nie stosować zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Utracone prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jak odzyskać?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo, albo wykroczenie, w zależności od tego, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, z kolei prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila. Ze stanem po użyciu alkoholu u kierowcy mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy w jego krwi znajduje się więcej niż 0,2 promila, ale nie więcej niż 0,5 promila alkoholu.

Jazda po alkoholu – Co grozi za art. 178a § 1 kk

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi alternatywnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także wobec pijanego kierowcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

ADWOKAT 24H / 7 DNI W TYGODNIU!
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
MASZ PYTANIA? SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 kw, za które grozi grzywna albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Art. 178a KK – Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art. 178a § 1 kk, grożą takie kary jak grzywna (wymierzana w stawkach dziennych i zależna od zarobków sprawcy), kara ograniczenia wolności (polegająca na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych) lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Pijanego kierowcę czekają również dodatkowe dolegliwości w postaci obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych) oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Konsekwencje jazdy po alkoholu

Jak odzyskać prawo jazdy utracone za alkohol?

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu może trwać długie miesiące, a nawet lata. Jest wyjątkowo uciążliwy zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują samochodu w codziennym życiu (np. z uwagi na charakter wykonywanej pracy). Pewnym sposobem na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy może być instytucja przewidziana w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Polega na orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. blokadę alkoholową.

Wniosek, o którym mowa w art. 182a § 1 kkw, można złożyć dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku okres zatrzymania prawa jazdy sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania zakazu. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do sądu, który wyda wyrok w pierwszej instancji.

Blokada alkoholowa – wniosek

Wniosek o blokadę alkoholową sąd rozpoznaje na posiedzeniu. O terminie posiedzenia (jeżeli jest jawne) sąd zawiadamia skazanego i jego obrońcę. Zgodnie z art. 182a. § 1 kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.W razie nieuwzględnienia wniosku skazany i jego obrońca mają prawo do wniesienia zażalenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia albo doręczenia odpisu postanowienia w tej sprawie. Sąd drugiej instancji może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie albo uchylić je.

Jeżeli wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów zostanie uwzględniony przez sąd, należy się zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. Wydział komunikacji wydaje prawo jazdy z kodem 69. Osoby, które utraciły prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, obowiązane są do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Art 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń – jaka kara?

Co ciekawe, w razie ukarania za wykroczenie z art. 87 § 1 kw, sąd może w niektórych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 39 § 1 kw, „w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”.
Całodobowa pomoc prawna dla kierowców
Darmowa konsultacja dla zatrzymanych za jazdę po alkoholu

22 270 63 01

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Każdego dnia na polskich drogach policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierujących. Osób jadących „na podwójnym gazie” niestety nie brakuje pomimo licznych akcji i wyrywkowych kontroli drogowych przeprowadzanych przez Policję. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila. W razie skazania za czyn określony w art. 178a § 1 kk sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Pijany kierowca obowiązany jest też do zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych).W razie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne (natomiast w razie skazania za czyn z art. 178a § 1 kk sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów).

Inną korzyścią dla oskarżonego płynącą z warunkowego umorzenia postępowania jest dalsza możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Informacja o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się wprawdzie w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak nie jest tym samym co wpis do rejestru skazanych. Zaświadczenia o niekaralności nie uzyskają bowiem jedynie te osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu i wyrok ten nie uległ jeszcze zatarciu.

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie

Warunkowe umorzenie postępowania sąd może zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

A co jeśli oskarżony poddał się dobrowolnie karze i prokurator już przesłał do Sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn? Oskarżony może na szczęście zmienić zdanie i wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy. Należy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody może nastąpić najpóźniej na posiedzeniu, którego przedmiotem jest rozpatrzenie wniosku prokuratora z art. 335 kpk.

W przypadku wycofania przez oskarżonego na skazanie bez rozprawy, sprawa jest rozpatrywana już w trybie zwyczajnym. Oskarżony może wnieść np. o warunkowe umorzenie postępowania. Oczywiście najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Dzięki pomocy profesjonalnego obrońcy masz większą szansę na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania.

Czy mogę cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze?

Jazda po alkoholu jest jednym z częściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Każdego dnia policjanci zatrzymują dziesiątki nietrzeźwych kierujących. Warto pamiętać, że kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu zagraża nie tylko własnemu bezpieczeństwu, ale jest również poważnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.
Pijanemu kierowcy grozi odpowiedzialność karna – zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka też środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sąd zobowiązuje również sprawcę do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W sprawie o jazdę po alkoholu prokurator lub policjant może złożyć podejrzanemu „propozycję nie do odrzucenia”, czyli dobrowolne poddanie się karze. O dobrowolnym poddaniu się karze mowa jest w art. 335 kpk. Prokurator występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek. Zgodnie z art 7 § 3 kk, występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Przykładem występku może być jazda po alkoholu.

Prokurator może złożyć wniosek z art. 335 kpk wraz z aktem oskarżenia lub przesłać go do sądu zamiast aktu oskarżenia. Jeżeli w sprawie występuje również pokrzywdzony, prokurator musi uwzględnić również jego interesy.

Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator składa wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków zamiast aktu oskarżenia, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:

  • oskarżony przyznaje się do winy,
  • w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn, pod warunkiem, że:

  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
  • oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,
  • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Dobrowolne poddanie się karze jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem dla oskarżonego. Kary i środki karne proponowane przez prokuratora są zazwyczaj znacznie surowsze niż te wymierzane przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Można zaryzykować stwierdzenie, że oskarżony, poddając się dobrowolnie karze, pozbawia się prawa do obrony.

Oskarżony może cofnąć zgodę na wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z prokuratorem kar lub innych środków najpóźniej na posiedzeniu, na którym rozpatrywany jest wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk. Jeżeli oskarżony cofnie zgodę na skazanie bez przeprowadzania rozprawy, sąd zwraca sprawę prokuratorowi. Prokurator następnie przesyła do sądu akt oskarżenia, a sprawa rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Jeżeli prokurator proponuje Ci dobrowolne poddanie się karze, nie podejmuj pochopnej decyzji! Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże Ci na każdym etape postępowania.

Jazda po alkoholu – statystyki

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wg jednostek podziału administracyjnego

Jednostka podziału administracyjnegoRokPrzestępstwa stwierdzonePrzestępstwa wykryte% wykrycia
woj. dolnośląskie20174 9874 97499,7
woj. kujawsko-pomorskie20172 9002 89299,7
woj. lubelskie20173 3443 34099,9
woj. łódzkie20173 7223 71099,7
woj. małopolskie20173 9653 964100
woj. mazowieckie (KWP z/s w Radomiu i KSP Warszawa)20177 5737 56299,8
woj. opolskie20171 4181 419100
woj. podkarpackie20172 7332 732100,0
woj. podlaskie20172 0062005100,0
woj. pomorskie20172 9182 91099,7
woj. śląskie20175 8035 801100
woj. świętokrzyskie20171 7421 73699,7
woj. warmińsko-mazurskie20172 4852 48399,9
woj. wielkopolskie20174 8234 81599,8
woj. zachodniopomorskie20173 0653 06399,9
Dane pochodzą ze strony: http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-drogowe/prowadzenie-pojazdu-w-s/122332,Prowadzenie-pojazdu-w-stanie-nietrzezwosci.html
SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?
CZYTANIE NIC NIE DA! ZADZWOŃ DO SPECJALISTÓW
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01