background
POSIADANIE NARKOTYKÓW - POMOC PRAWNA
POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW.
POMOC PRAWNA CAŁĄ DOBĘ SIEDEM DNI W TYGODNIU
22 270 63 01

POSIADANIE NARKOTYKÓW

W przypadku zatrzymania pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega się karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku gdy ilość ww. substancji jest znaczna – kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub tzw. środków odurzających orzekana kara, choć w wielu przypadkach nie jest wysoka, to jednak w praktyce bywa dotkliwa dla sprawcy.

Jednakże w przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności do roku. O tej złagodzonej formie odpowiedzialności też należy pamiętać. Jednak nie są to jedyne prawnie dopuszczalne środki obrony.

W przypadku wykonywania zawodu wymagającego statusu „niekaralności” skazanie za zapalenie tzw. skręta wiąże się nie tylko z możliwym nałożeniem kary, ale także z odnotowaniem faktu skazania w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie statusu osoby niekaranej – skazanie za posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. A co za tym idzie wiąże się to najczęściej z rozwiązaniem stosunku pracy, mianowania lub służby z osobą, która była skazana za posiadanie takich środków.

W przypadku zatrzymania z powodu posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych organy ścigania bardzo często proponują tzw. skazanie bez rozprawy z jednoczesnym przyznaniem się do winy. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne jednak dla… organów ścigania a nie dla domniemanego sprawcy czynu zabronionego.

W przypadku znalezienia się w powyższej sytuacji – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnie