Jazda pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu - Adwokat

Jazda pod wpływem alkoholu

Pomoc prawna dla zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu

☏ 22 270 63 01☏

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub tzw. środków odurzających orzekana kara, choć w wielu przypadkach nie jest wysoka, to jednak w praktyce bywa dotkliwa dla sprawcy.

W przypadku wykonywania zawodu wymagającego statusu „niekaralności” skazanie za samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się nie tylko z nałożeniem kary, ale także z odnotowaniem faktu skazania w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie prawa jazdy orzeczenie chociażby najniższej kary połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. A co za tym idzie wiąże się najczęściej z rozwiązaniem stosunku pracy, mianowania lub służby z osobą, która była skazana za prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

W przypadku kontroli drogowej, a następnie zatrzymania domniemanego sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu organy ścigania bardzo często proponują tzw. skazanie bez rozprawy z jednoczesnym przyznaniem się do winy. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne jednak dla… organów ścigania, a nie dla domniemanego sprawcy.

W przypadku kontroli drogowej – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Jeśli zostałeś zatrzymany prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – przestępstwo:

Stan nietrzeźwości:

  • powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu – wykroczenie:

Stan po użyciu alkoholu:

  • powyżej 0,1 do 0,25 alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

W momencie zatrzymania w powyższych okolicznościach zazwyczaj odbierane jest prawo jazdy. Następuje to w formie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydawanego przez właściwą miejscowo prokuraturę. Na takie postanowienie służy zażalenie. Jeśli istnieje potrzeba przygotowania zażalenia – prosimy o kontakt.

KARA ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

KODEKS KARNY

115 § 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. (8) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. (9) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.